back Back to NVB Online

Công Vụ 9

Sau-lơ Hối Cải
1Trong thời gian ấy, Sau-lơ cứ đe dọa tàn sát các môn đệ của Chúa; ông đến với vị trưởng tế, 2xin các ủy nhiệm thư gửi cho các hội đường Đa-mách để khi qua đó tìm được người nào theo Đạo Chúa cả nam lẫn nữ, thì trói lại giải về Giê-ru-sa-lem. 3Nhưng đang đi đường đến gần Đa-mách, bỗng có ánh sáng từ trời chiếu lòa chung quanh Sau-lơ. 4Ông té xuống đất, và nghe có tiếng gọi mình: “Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bắt bớ Ta?”
5Ông thưa: “Lạy Chúa, Ngài là ai?” “Ta chính là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ! 6Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào trong thành phố, ngươi sẽ được chỉ bảo những điều phải làm.”
7Các bạn đồng hành của ông đều đứng yên lặng không nói được vì nghe tiếng mà không thấy ai cả. 8Sau-lơ đứng dậy, mở mắt ra, nhưng chẳng thấy gì hết. Người ta cầm tay ông dắt vào thành Đa-mách. 9Suốt ba ngày, ông bị mù, không ăn uống gì.
10Tại Đa-mách, có một môn đệ của Chúa tên là A-na-nia. Trong khải tượng, Chúa gọi: “A-na-nia!” Ông thưa: “Lạy Chúa, có con đây!”
11Chúa bảo: “Con hãy đứng dậy đến Phố Thẳng, tìm trong nhà Giu-đa một người tên Sau-lơ quê ở Tạc-sơ, vì người đang cầu nguyện 12và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia bước vào đặt tay trên mình để được sáng mắt lại.” 13A-na-nia thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này, về bao nhiêu việc ác ông ta đã làm cho các thánh đồ tại Giê-ru-sa-lem. 14Bây giờ ở đây, ông ta đã được các thượng tế ủy quyền để bắt giam tất cả những người kêu cầu danh Chúa!” 15Nhưng Chúa bảo A-na-nia: “Con cứ đi, vì người này là một lợi khí Ta đã chọn để truyền bá danh Ta trước mặt các dân tộc ngoại quốc, các vua và con dân Y-sơ-ra-ên. 16Ta sẽ cho Sau-lơ biết phải chịu bao nhiêu đau khổ vì danh Ta.”
17A-na-nia ra đi, bước vào nhà ấy, đặt tay trên Sau-lơ mà bảo: “Anh Sau-lơ! Chúa đã sai tôi đến, chính Đức Giê-su đã hiện ra với anh trên con đường anh đi đến đây, để anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Thánh Linh!” 18Lập tức, có vật gì như vảy cá rơi ra khỏi mắt Sau-lơ nên ông thấy được. Ông liền đứng dậy, chịu phép báp-tem. 19Sau khi ăn uống, sức khỏe ông được bình phục.
Sau-lơ Truyền Giảng Tại Đa-mách
Sau-lơ ở lại vài ngày với các môn đệ Chúa tại Đa-mách. 20Lập tức ông vào các hội đường Do Thái truyền giảng rằng Đức Giê-su chính là Con Đức Chúa Trời. 21Tất cả những người nghe đều sửng sốt bảo: “Không phải ông này đã giết hại những người cầu khẩn Danh đó tại Giê-ru-sa-lem và đến đây nhằm mục đích bắt trói bọn ấy giải về cho các thượng tế sao?” 22Nhưng Sau-lơ ngày càng đầy quyền năng bắt bẻ những người Do Thái tại Đa-mách, lập luận chứng minh rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu Thế.
23Nhiều ngày trôi qua, người Do Thái bàn kế giết Sau-lơ, 24nhưng ông biết được âm mưu đó. Họ canh giữ rất nghiêm mật các cổng thành cả ngày lẫn đêm để bắt giết ông. 25Nhưng ban đêm, các môn đệ Chúa đem ông đặt vào cái thúng dòng dây thả xuống bên ngoài tường thành. 26Về đến Giê-ru-sa-lem, ông cố gắng gia nhập với các môn đệ Chúa nhưng tất cả đều gờm sợ, không tin rằng ông là môn đệ thật. 27Nhưng Ba-na-ba nhận ông, đưa đến gặp các sứ đồ và tường thuật cách ông được thấy Chúa trên đường, được Chúa phán dạy và cách ông mạnh dạn truyền giảng tại Đa-mách nhân danh Đức Giê-su. 28Vậy, Sau-lơ ở lại với họ, tự do ra vào thành Giê-ru-sa-lem, mạnh dạn truyền giảng trong danh Chúa. 29Ông cũng nói chuyện và tranh luận với những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp nhưng họ tìm cách ám sát ông. 30Được tin ấy, các anh em tín hữu đưa ông xuống Sê-sa-rê rồi phái đi Tạc-sơ.
31Vì thế, Hội Thánh khắp vùng Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri được bình an một thời gian. Hội Thánh được xây dựng, sống trong sự kính sợ Chúa, và nhờ Đức Thánh Linh nâng đỡ, số tín hữu ngày càng gia tăng.
Phê-rơ Thăm Ly-đa Và Giốp-bê.
32Phê-rơ đi khắp nơi, một lần kia ông đến thăm các thánh đồ tại Ly-đa. 33Tại đây, ông gặp một người bại tên Ê-nê đau liệt giường đã tám năm. 34Phê-rơ bảo: “Anh Ê-nê! Chúa Cứu Thế Giê-su chữa lành cho anh! Anh hãy đứng dậy, dọn giường đi!” Lập tức, Ê-nê đứng dậy. 35Tất cả dân chúng ở Ly-đa và Sa-rôn thấy Ê-nê lành bệnh đều quay về với Chúa.
36Tại Giốp-bê, có một môn đồ tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Hoàng Dương, thường làm việc thiện và cứu giúp người nghèo khổ. 37Lúc ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm rửa xác bà và đặt nằm trong một phòng trên lầu. 38Vì Ly-đa ở gần Giốp-bê nên khi các môn đệ Chúa nghe tin Phê-rơ đang ở Ly-đa liền sai hai người qua đó nài xin: “Mời ông đến ngay!”
39Phê-rơ đứng dậy lên đường với hai người. Đến nơi, ông được đưa lên lầu. Tất cả các quả phụ đứng quanh ông vừa khóc vừa chỉ các bộ áo và y phục mà bà Hoàng Dương đã may cho khi bà còn sống với họ. 40Phê-rơ mời tất cả ra khỏi phòng rồi quỳ gối cầu nguyện. Quay lại xác chết ông bảo: “Bà Ta-bi-tha, hãy dậy!” Bà mở mắt, thấy Phê-rơ, liền ngồi dậy. 41Phê-rơ đưa tay nâng bà đứng dậy rồi gọi các thánh đồ và các quả phụ đến cho họ thấy bà đang sống. 42Tin này loan báo khắp cả khu vực Giốp-bê nên nhiều người tin nhận Chúa. 43Phê-rơ ở lại Giốp-bê lâu ngày trọ tại nhà Si-môn, một người thợ thuộc da.

When smartphones and tablets appeared in the market, a secular change in the behavior of consumers began. More and more people are going mobile. (Boston Herald)David Ortiz hopes to retire a champion like these 12 athletes: Though the recent buzz has been about whether Ortiz is putting together the best final season of all time, there remains one great feat left to be attained: winning a championship. Ortiz put up spectacular regular season statistics, setting records in the process, but can he join these contemporaries by adding a title to his final year haul? (NESN). It’s my only option. Seriously, if I make this I want the prize on the top shelf. Where things get interesting is when doctors test out exactly how strong infant grips can be. Way back in 1891, one researcher decided to test baby grips by dangling 60 different newborns from a walking stick (one at a time, sadly). He couldn’t get on his computer. He really just could not focus without headaches. Affix bun tops on sandwiches and serve with remaining sauce for dipping your veggies. Arrange Buffalo Chicken Sandwiches on dinner plates with red onion, celery and carrot sticks.. The actor, whom you may recognize from ThePerks of Being a WallflowerandWe Need to Talk About Kevin,later elaborated, “I think there are cheap nfl jerseys a lot of people who fall on this open spectrum of sexuality. My friends and I use that word as an all encompassing banner and for every human being. When we did ours (now got two giant boards! one World and one UK.) I designed some cards and got them custom printed from a company in China. Something like for a full deck of custom printed cards, individual designs on the face and one design on the back. As I was injured for a large part of last season I’ve just tried to say to him that even though he can’t physically be with us, he should try to develop his game mentally as much as he can, watching and cheap nhl jerseys learning, wholesale jerseys going to meetings, and seeing us on the field during games. That’s going to be such a huge thing for him as a young player. Mr. MALINOWSKI: Well, right. This condition is very common in athletes as they perform activities such as jumping, twisting, taking sharp turns, doing pivotal movements, and so on. Even simple activities, when done suddenly, such as kneeling, squatting, or wholesale jerseys even lifting heavy objects with pressure on your knee, can lead to meniscus tear. Redmayne’s mannered nfl jerseys cheap performance is certainly a big one, with the potential to irritate, but Wholesale NFL Jerseys he’s trying to establish a big new character and will often replica oakleys have been acting opposite visual effects he couldn’t see. He won me over and I’m looking forward to seeing what he does with the role, just as I am with Johnny Depp, who makes a fleeting appearance here as Grindelwald but clearly has a bigger part to play in films to come..

back Back to NVB Online