back Back to NVB Online

Công Vụ 8

Sau-lơ Bức Hại Hội Thánh
1Sau-lơ tán thành việc giết Sê-tiên. Trong lúc ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem bắt đầu bị bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả các tín hữu đều phải chạy tan lạc trong khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri. 2Nhưng có những người tin kính, an táng Sê-tiên và khóc thương ông rất nhiều. 3Nhưng Sau-lơ phá hoại Hội Thánh, đi lùng từ nhà này qua nhà khác, bắt các tín hữu cả nam lẫn nữ và tống giam vào ngục.
Phúc Âm Được Truyền Bá Ở Xứ Sa-ma-ri
4Vậy những người di tản đi đến đâu cũng truyền giảng Phúc Âm. 5Phi-líp xuống một thành phố miền Sa-ma-ri, truyền giảng Chúa Cứu Thế cho dân chúng. 6Đoàn dân đông rất chú ý đến lời Phi-líp giảng vì mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm. 7Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi những người bị ám. Nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành, 8nên thành phố tràn ngập niềm vui.
9Một người tên Si-môn trước kia hành nghề phù thủy trong thành phố, đã làm cho cả dân Sa-ma-ri đều kinh ngạc. Ông tự xưng là bậc đại tài. 10Mọi người trong thành từ nhỏ đến lớn đều trọng vọng và ca tụng: “Ông này có quyền năng của Thần gọi là Đại Năng.” 11Họ nghe theo ông vì lâu nay ông đã trổ tài ma thuật làm cho họ phải kinh ngạc. 12Nhưng khi nghe Phi-líp truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-su thì họ đều tin nhận và chịu phép báp-tem, cả nam lẫn nữ.
13Chính Si-môn cũng tin và sau khi chịu phép báp-tem, cứ theo sát bên Phi-líp. Khi Si-môn thấy các dấu lạ và việc quyền năng vĩ đại Phi-líp làm thì ngạc nhiên vô cùng.
14Nghe tin dân chúng Sa-ma-ri đã tiếp nhận Đạo Chúa, các sứ đồ ở Giê-ru-sa-lem liền sai Phê-rơ và Giăng xuống thăm. 15Đến nơi, hai ông cầu nguyện cho các tín hữu nhận lãnh Thánh Linh, 16vì Thánh Linh chưa giáng xuống trên người nào cả; họ chỉ mới chịu phép báp-tem nhân danh Chúa Giê-su mà thôi. 17Rồi hai ông đặt tay trên các tín hữu thì họ đều nhận lãnh Thánh Linh.
18Si-môn nhận thấy hễ các sứ đồ đặt tay trên ai thì Thánh Linh được ban cho người ấy, liền dâng tiền bạc cho họ và yêu cầu: 19“Xin quý ông cho tôi quyền uy này để tôi đặt tay trên ai thì người đó cũng nhận được Thánh Linh!” 20Phê-rơ đáp: “Bạc của anh cũng hãy hư vong với anh! Vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mà mua ân tứ của Đức Chúa Trời! 21Anh chẳng được dự phần hoặc hưởng điều gì trong chức vụ này, vì lòng anh không ngay thẳng trước Đức Chúa Trời. 22Anh hãy ăn năn về điều ác này và cầu nguyện với Chúa có lẽ Ngài sẽ tha thứ cho anh về tư tưởng ấy trong lòng. 23Vì tôi thấy anh đầy dẫy mật đắng và đang làm nô lệ cho tội lỗi.” 24Si-môn thưa: “Xin các ông cầu nguyện Chúa giúp tôi, để tôi khỏi bị các điều ông nói đó!” 25Sau khi làm chứng và công bố Đạo Chúa, Phê-rơ và Giăng trở về Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa truyền giảng Phúc Âm trong nhiều làng Sa-ma-ri.
Phi-líp Gặp Thái Giám Ê-thi-ô-bi
26Một thiên sứ của Chúa bảo Phi-líp: “Ông hãy xuống miền nam, đến con đường hoang vắng chạy từ Giê-ru-sa-lem xuống Ga-xa.” 27Phi-líp đứng dậy lên đường. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi là thái giám của Can-đác, nữ vương Ê-thi-ô-bi, làm tổng giám đốc ngân khố. Ông đã lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng 28và trên đường về nước, đang ngồi trên xe ngựa mà đọc sách tiên tri I-sa. 29Thánh Linh bảo Phi-líp: “Con hãy lại gần và theo sát xe ấy!”
30Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đọc sách tiên tri I-sa, liền hỏi: “Ông có hiểu những điều ông đang đọc đó không?” 31Thái giám đáp: “Nếu không ai hướng dẫn làm sao tôi hiểu được?” Thái giám mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32Đoạn Kinh Thánh thái giám đang đọc là:
Người bị dắt đi như chiên đến lò thịt,
Như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông;
Thế mà Người chẳng mở miệng.
33Trong khi bị sỉ nhục, quyền lợi của Người bị tước đoạt.
Ai sẽ nói đến dòng dõi Người?
Vì mạng sống Người bị cất đi khỏi mặt đất.
34Thái giám hỏi Phi-líp: “Tôi xin hỏi ông: Tiên tri của Chúa nói về ai đây? Về chính ông ta hay về ai khác?” 35Phi-líp bắt đầu từ đoạn Kinh Thánh ấy mà truyền giảng về Đức Giê-su cho thái giám.
36Đang đi giữa đường, đến chỗ có nước, thái giám hỏi Phi-líp: “Sẵn có nước đây! Có điều gì ngăn trở tôi chịu phép báp-tem không?” 37(Phi-líp nói: “Nếu ông hết lòng tin ông có thể chịu phép báp-tem.” Thái giám đáp: “Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Đức Chúa Trời.”) 38Thái giám ra lệnh dừng xe lại. Phi-líp và thái giám cùng xuống dưới nước; Phi-líp làm phép báp-tem cho thái giám. 39Khi lên khỏi nước, Thánh Linh đem Phi-líp đi mất, thái giám không còn thấy người nữa, nhưng cứ hân hoan tiếp tục cuộc hành trình. 40Thấy mình đang ở A-xốt, Phi-líp đi qua và truyền giảng Phúc Âm trong tất cả các thành trên con đường đến tận Sê-sa-rê.

Also changed are lives of the players’ families, well represented here at Radio City. Many will be able to retire depending on what happens this week. Hell, even the rest of the Southern Christian Leadership Conference thought that opposing the war was a bad idea. By early 1967, King was criticizing the war so vocally that his longtime civil rights ally, President Lyndon B. Is light at the tunnel which. Truth is that Bryant committed no crime that day. These events are special in the world, and they serve as inspiration points to push the boundaries of what’s possible in innovation. They bring out the best of us at Nike. Snoring loud at night and drowsy during the day? Get tested for sleep apnea!There are millions Fake Oakleys of us who share the condition Reggie had. But we don’t have to share his fate. Linked with this, the players said, is wholesale jerseys the problem of post playing career obesity. After competing for season after season at unnatural weights, a retiring player must fit his football body into the non football world. Wide receivers, tight ends and running backs who are receiving a pass often have to reach to catch a ball, and jordan sale it the deltoids in the shoulders that are responsible for controlling that movement. Cornerbacks on defense will use their shoulders as they reach to knock away passes.. 6. Los Angeles Dodgers (4 3) If you had three guesses as to which Dodger pitcher threw 7 1/3 hitless innings in his season debut would one of them be Ross Stripling? I didn’t think so. The splenius is the main muscle cheap ray bans targeted, but the traps, levator scapulae and sternocleidomastoid all get worked as well. After bending your knees and placing your feet Cheap NFL Jerseys flat on the floor, rest your hands on your stomach. There seems to be some compelling reasons to lie in certain situations. Although I’ve heard a few plausible defenses of lying, I’m not sure it is ever justified. From the 1940’s to 1980 Ford had been relegated to second place, and when the imports became strong, fell further cheap jerseys behind. Even in the worst of times, General Motors has always eclipsed Ford. “It was definitely difficult,” he said of the choice. “Being injured at that point, we were 3 0 in the season, our goal was to win a Pac 12 cheap nfl jerseys title, win the South, and contend for a national title. Last week, ESPN suspended the popular editor and commentator Bill Simmons for calling the NFL’s Goodell a liar over the Rice assault case. Van Natta says Simmons’ remarks went further than his own reporting would allow..

back Back to NVB Online