back Back to NVB Online

Công Vụ 5

A-na-nia Và Sa-phi-ra
1Nhưng có một người tên A-na-nia cùng vợ là Sa-phi-ra bán một tài sản, 2giữ lại một phần tiền thu được, rồi đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ. (Người vợ cũng biết rõ việc này.)
3Phê-rơ hỏi: “Ông A-na-nia, sao Sa-tan đã đầy dẫy lòng ông đến nỗi ông nói dối với Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần tiền bán đất như thế? 4Trước khi bán, tài sản ấy không thuộc quyền sở hữu của ông sao? Sau khi bán rồi, tiền đó vẫn thuộc quyền sử dụng của ông kia mà? Tại sao ông chủ tâm hành động như thế? Không phải ông dối người đâu mà dối Đức Chúa Trời đó!”
5Nghe các lời đó, A-na-nia ngã xuống, tắt thở. Tất cả những ai nghe tin đều khiếp sợ. 6Nhưng các thanh niên đứng dậy liệm xác A-na-nia và khiêng đi chôn.
7Độ ba giờ sau, vợ A-na-nia bước vào, nhưng vẫn chưa biết việc mới xảy ra. 8Phê-rơ hỏi bà: “Bà bán đất được bao nhiêu đó, phải không? Xin bà cho biết!” Bà đáp: “Vâng, chỉ được chừng ấy thôi!”
9Phê-rơ nói: “Tại sao ông bà đồng mưu thử Đức Thánh Linh của Chúa? Kìa chân của những kẻ chôn chồng bà đã về tới cửa, họ sẽ khiêng bà đi luôn!”
10Lập tức, bà ngã xuống nơi chân Phê-rơ, tắt thở. Các thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, nên họ khiêng đi chôn bên cạnh mộ chồng bà. 11Toàn thể Hội Thánh và tất cả những ai nghe tin này đều rất khiếp sợ.
12Chúa dùng tay các sứ đồ thực hiện nhiều dấu lạ và phép mầu giữa dân chúng. Tất cả các tín hữu đồng tâm hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. 13Nhưng người ngoài không ai dám tham dự, mặc dù các tín hữu đều được dân chúng ca ngợi. 14Và số người tin nhận Chúa ngày càng gia tăng đông đảo gồm cả nam lẫn nữ, 15đến nỗi người ta đem những người bệnh ra ngoài đường phố, đặt trên giường chõng, để khi Phê-rơ đi qua, ít ra bóng ông cũng ngả trên một vài người. 16Dân chúng các thành phố quanh Giê-ru-sa-lem cũng họp nhau khiêng những người bệnh và những người bị các tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành.
17Lúc ấy, vị trưởng tế và tất cả các bạn đồng sự thuộc phái Sa-đu-sê, đều đầy lòng ganh tị, đứng lên 18bắt các sứ đồ tống giam vào khám công. 19Nhưng ban đêm một thiên sứ của Chúa mở các cửa khám, dẫn họ ra ngoài và bảo: 20“Các ông hãy đi vào Đền Thờ, đứng đó rao truyền cho dân chúng tất cả những lời của sự sống!”
21Nghe theo lời dặn bảo, các sứ đồ vào trong Đền Thờ lúc trời mới rạng đông, bắt đầu dạy dân chúng. Khi vị trưởng tế và các bạn đồng sự đến, họ liền triệu tập Hội Đồng và toàn thể viện trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi sai người vào khám giải các sứ đồ đến. 22Tuy nhiên, khi vào trong khám các cảnh vệ không thấy các sứ đồ đâu cả, liền trở về báo cáo rằng: 23“Chúng tôi thấy khám đóng chặt, hoàn toàn an ninh, bọn lính canh đang đứng gác khắp các cổng, nhưng khi mở cửa khám, chúng tôi chẳng tìm thấy một tên nào cả!” 24Nghe lời báo cáo, viên sĩ quan chỉ huy vệ binh Đền Thờ và các thượng tế hoang mang, không hiểu việc này sẽ diễn biến thế nào.
25Bỗng có người đến báo cáo: “Kìa, những người quý vị tống giam vào khám đang đứng trong Đền Thờ dạy dân chúng!” 26Viên sĩ quan chỉ huy đội tuần cảnh liền đem lính đi bắt các sứ đồ nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân chúng ném đá.
27Họ giải các sứ đồ đến hầu trước Hội Đồng. 28Vị trưởng tế tra vấn: “Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh dạy dỗ về Danh này, thế mà các anh lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy tràn đạo giáo của các anh. Các anh định đổ tội giết Người ấy cho chúng ta sao?”
29Phê-rơ và các sứ đồ đáp: “Phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người! 30Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Giê-su sống lại. Người đã bị quý vị giết chết bằng cách treo trên cây gỗ. 31Chính Người lại được Đức Chúa Trời tôn lên làm Đấng Lãnh Đạo và Đấng Cứu Thế ở bên phải Đức Chúa Trời, để đem lại lòng ăn năn cho dân Y-sơ-ra-ên để họ được tha tội. 32Chính chúng tôi đã chứng kiến các sự kiện này, nên xin làm nhân chứng cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những người vâng lời Ngài.”
33Nghe xong các nhân viên Hội Đồng đều tức giận, quyết định giết các sứ đồ. 34Nhưng một người Pha-ri-si tên Ga-ma-liên, một giáo sư Kinh Luật được dân tôn kính, đứng dậy giữa Hội Đồng, ra lệnh đem các sứ đồ ra ngoài trong chốc lát, 35rồi phát biểu: “Thưa đồng bào Y-sơ-ra-ên, xin quý vị thận trọng trong việc xử trí những người này. 36Trước đây, Thêu-đa nổi dậy, xưng hùng xưng bá; có độ bốn trăm người theo nó; nhưng nó bị giết, tất cả đồng bọn đều bị tan rã, không còn gì cả. 37Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, nổi dậy trong thời kỳ kiểm tra dân số, lôi cuốn được nhiều người theo mình; nhưng nó cũng bỏ mạng và tất cả đồng bọn đều bị phân tán. 38Vậy, bây giờ tôi khuyên quý vị: Hãy tránh xa những người này đi, cứ để mặc họ; vì nếu mưu định và công việc này là của loài người thì sẽ bị tiêu diệt; 39nhưng nếu là của Đức Chúa Trời thì quý vị không tài nào tiêu diệt được, mà còn trở thành những kẻ chiến đấu chống nghịch Đức Chúa Trời!” Hội Đồng nghe theo lời ông, 40gọi các sứ đồ vào, sai đánh đòn, và cấm nhặt không cho nói về Danh Giê-su, rồi phóng thích.
41Các sứ đồ rời Hội Đồng ra về, hân hoan vì được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục vì Danh Chúa. 42Hằng ngày, dù ở trong Đền Thờ hoặc đi từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế.

a clear picture of the 4 legs of true religionOne of the most exciting projects that Netflix is engaging in premiered on April 10th. Daredevil is a show based off of a Marvel comic book and is the first of four such shows set to premiere on fake ray ban sunglasses the streaming site. An effective coach will have spent time preparing your team for a game by teaching you plays that you cheap jerseys will run during a game. Memorize these plays so that you do not spend game time worrying about where you need to be on the floor. They’re technically not professionals. They can’t express outrage in the same way. The children on board were all settled, a good thing for their parents and fellow travelers. Most people had facial expressions that said “don’t talk to me”, but one woman standing at the back of the aircraft said the flight had been hard going.She hadn’t done anything differently to cope with the flight. So two years after spending $775 million dollars for two studios, one of them has gone under. We are talking at least hundreds of millions of dollars at least in lost value. An Cheap NFL Jerseys amusing tidbit in Roman public latrines was that it acted as a popular loitering spot. People would sit there, talk to others, and ultimately hope to get invited to dinner!. Now let’s discuss daypart expansion. It began with our holiday menu test three years ago. Okay, if you watch my hand, the palm of my hand is up, and it’s almost as if I’m going wholesale jerseys to do the finger twirl, so the palm of my hand is up, the head is to the back, the toe is to the front. As it goes through the first two fingers, my next two fingers grab the baton, and then turn it over, and I go back through those two fingers again. In return, the department said, Francis gave Beliveau money and paid for luxury travel to Singapore, the Philippines and Thailand, as well as lavish dinners and prostitutes. Attorney Laura Duffy said in the statement. NFL Week 9 kicks off with the Falcons visiting the Bucs on Thursday Night Football. The game will feature two of the highest priced receivers on FanDuel this week in wideouts Mike Evans ($8,300) and Julio Jones ($9,000) who are both going against weak pass defenses. High passes happen, and as a receiver you need to be ready for something unexpected. As such you need to practice the high passes so that you know to react, here are some basics: When you go to make the high catch extend your arms, but keep your hands close together with your hands coming together in a diamond formation. wholesale jerseys The weight you dropped will steadily return. Then, your inner critic will jab you with a message that deeply hurts and shames, like worthless or a failure.. And this is what we call the skipping step in single leg stance and the punching hand in the front part of the body, hands by the side and the knees right in the front. And this is punching into the mountain climbing stance again and the shoulder will be cheap nfl jerseys square and the body will oakley outlet be facing to the opponent and ending..

back Back to NVB Online