back Back to NVB Online

Công Vụ 3

Người Què Được Chữa Lành Tại Cổng Đền Thờ
1Phê-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện lúc ba giờ chiều. 2Một anh què từ lúc sơ sinh hằng ngày được khiêng đến Đền Thờ, đặt tại Cổng Đẹp để xin khách vào đền bố thí. 3Thấy Phê-rơ và Giăng bước vào Đền Thờ, anh xin họ cho ít tiền. 4Phê-rơ và Giăng đều chăm chú nhìn anh. Phê-rơ bảo: “Anh hãy nhìn chúng tôi đây!” 5Anh què ngước nhìn hai người, mong được họ cho chút gì.
6Phê-rơ nói: “Bạc, vàng tôi không có, nhưng điều tôi có, xin tặng cho anh: Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su ở Na-xa-rét, anh hãy bước đi!” 7Phê-rơ nắm tay phải anh đỡ đứng dậy. Lập tức, bàn chân và xương mắt cá anh trở nên vững vàng, 8anh què nhảy lên, đứng dậy, bước vào Đền Thờ với hai sứ đồ, vừa đi, vừa nhảy và ca ngợi Đức Chúa Trời. 9Tất cả dân chúng đều thấy anh bước đi và ca ngợi Đức Chúa Trời. 10Họ nhận ra anh chính là người thường ngồi ăn xin tại Cổng Đẹp của Đền Thờ nên họ vô cùng kinh ngạc sửng sốt khi thấy việc này xảy ra.
11Anh đang nắm tay Phê-rơ và Giăng, tất cả dân chúng đều lấy làm lạ, chạy đến, tại chỗ gọi là hành lang Sa-lô-môn. 12Thấy thế, Phê-rơ bảo họ: “Đồng bào Y-sơ-ra-ên! Tại sao quý vị ngạc nhiên? Tại sao quý vị nhìn sững chúng tôi dường như chúng tôi cậy quyền năng hoặc đức độ của mình mà khiến người què này đi được. 13Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã tôn vinh đầy tớ Ngài là Đức Giê-su. Đồng bào đã nộp Ngài cho người ta xử tử, quý vị đã khước từ Ngài trước mặt Phi-lát khi ông ta quyết định phóng thích Ngài. 14Nhưng quý vị đã khước từ Đấng Thánh và công chính và xin Phi-lát thi ân tha cho một kẻ sát nhân. 15Quý vị đã giết Chúa Sự Sống, mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ kẻ chết; chúng tôi là nhân chứng về việc đó. 16Bởi đức tin trong danh Giê-su, người què mà quý vị thấy và biết đã được lành mạnh. Chính danh Giê-su và đức tin trong Ngài đã làm cho người què được chữa lành trước mặt tất cả quý vị.
17Bây giờ, thưa anh em, tôi biết anh em đã hành động cách vô ý thức, cũng như các nhà lãnh đạo của mình. 18Nhưng Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã báo trước qua môi miệng tất cả các nhà tiên tri rằng Chúa Cứu Thế của Ngài phải chịu đau thương. 19Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa, 20và để Đức Chúa Trời sai Chúa Cứu Thế Giê-su mà Ngài đã chọn sẵn từ trước, đến với anh em. 21Chúa Cứu Thế còn phải ở lại trên trời cho đến thời kỳ Đức Chúa Trời khôi phục vạn vật, như Ngài đã hứa từ lâu qua các tiên tri thánh của Ngài. 22Vì Môi-se đã nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời của anh em sẽ dấy lên giữa dân chúng một tiên tri như tôi; anh em phải nghe theo mọi lời Ngài dạy bảo. 23Nếu ai không nghe theo lời Ngài sẽ bị khai trừ ra khỏi dân chúng.’
24Thật thế, tất cả các tiên tri từ Sa-mu-ên trở xuống, ai đã lên tiếng nói tiên tri, đều báo trước những ngày này. 25Anh em là con cháu của các tiên tri và của giao ước Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ. Ngài đã bảo Áp-ra-ham:
‘Nhờ Hậu Tự con mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ được phước.’
26Khi Đức Chúa Trời dấy Đầy Tớ Ngài lên, Ngài đã sai Người đến với anh em trước hết để ban phước cho anh em, bằng cách khiến cho mỗi người lìa bỏ con đường gian ác.”

mlb probably won’t have a female umpire for at least 6 yearsThe desecration horrified Manhattan’s art community, but the developer, a brash 34 year old named Donald Trump, dismissed the criticism pretending to be his own spokesman, “John Barron”, as he talked to reporters by phone. Saving the panels would have cost him $32,000 each, he said, and delayed work for a few days on his $100mproject, Trump Tower. Lions occasionally detect their prey through hearing. They frequently react to the sounds of animals walking or moving through water and set out to investigate. However, in a divisional round playoff game against the Cincinnati Bengals in January of 1991, Jackson suffered a career threatening injury. During a Raiders rushing play, Jackson broke away from the Bengals defense for a long gain. Nike outlet online The nike outlet shoes actual, nike store Nintendo creative jordans for cheap designers Mario Bros. Nike outlet shoes. It sounds great for Google, but we don’t think the cheap nfl jerseys NFL will go for it. The Google Chromecast probably doesn’t have nearly the reach of DirecTV’s 20 million US subscriber base. Though it was Biden at the center of attention and who made it hard for Ryan to get in a word edgewise at Cheap nfl jerseys times, the 42 year old kept his composure for much of the night and got in some well aimed Fake Oakleys shots at the vice president, who at 69 is his senior by 27 years. Ryan seemed focused more on winning over moderate and independent voters who are still making up their minds, less than a month before the election.. These endearing oddities do things ordinary lenses only dream about like bending. Tip them this way or that and suddenly the picture has a strange, lovely, soft focus look with just a bit in sharp focus. Up until July 3, we will be investing another 300 million to buy back our own shares. In fact, by the end cheap nba jerseys of April, we had already repurchased more than 2 million shares during the first eight cheap nfl jerseys weeks of the second tranche or a total of more than 7 million shares since the start of the program, representing more than 3% of the total number of our shares outstanding.. The Plus DVR gives you the Premium Package, plus a DVR and the Choice XTRA package gives you even more options. The Choice and Family packages are also great options for those seeking specific TV programming.. He’s also been the subject of an NFL investigation into cheap mlb jerseys allegations he sent inappropriate messages and photos to a game day hostess when both worked for the New York Jets in 2008. The investigation wholesale jerseys china has lasted for more than two months now, and the lawyer for Jenn Sterger was vocal last week in trying to get a ruling announced..

back Back to NVB Online