back Back to NVB Online

Công Vụ 18

Cô-rinh-tô
1Sau đó, Phao-lô rời A-then qua Cô-rinh-tô. 2Tại đây, ông gặp một người Do Thái tên A-qui-la, sinh quán ở Bông-tu, mới cùng vợ là Bê-rít-sin ở Y-ta-li đến, vì hoàng đế Cơ-lốt đã ra lệnh trục xuất tất cả người Do Thái ra khỏi thủ đô Rô-ma. Phao-lô đi thăm họ, 3và ở lại làm việc với họ, vì ông sinh sống nhờ nghề may lều cũng như cặp vợ chồng này. 4Mỗi ngày Sa-bát, ông biện luận trong hội đường, thuyết phục cả người Do thái lẫn người Hy Lạp. 5Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô tập trung vào việc giảng Đạo, chứng minh cho người Do Thái rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu Thế. 6Thấy họ chống đối và phạm thượng, ông giũ áo mà bảo họ: “Máu các ông đổ lại trên đầu các ông! Còn tôi đã hết nhiệm vụ! Từ nay tôi sẽ đi đến các dân tộc ngoại quốc!”
7Bỏ hội đường, ông vào ngôi nhà của Ti-ti-u Giúc-tu, một người kính thờ Đức Chúa Trời có nhà bên cạnh hội đường. 8Cơ-rít-bu, người quản lý hội đường và cả gia đình đều tin Chúa. Nhiều người Cô-rinh-tô nghe ông giảng cũng tin và chịu phép báp-tem.
9Ban đêm, Chúa bảo Phao-lô trong một khải tượng: “Con đừng sợ! nhưng cứ nói, đừng làm thinh, 10vì Ta ở với con. Không ai làm hại con được, vì Ta có rất nhiều người trong thành phố này!” 11Ông lưu lại đây một năm sáu tháng dạy Đạo Đức Chúa Trời cho họ.
12Vào thời Ga-li-ô làm tổng trấn A-chai, người Do Thái cấu kết nhau tấn công Phao-lô và đưa ông ra tòa. 13Họ tố cáo: “Tên này xúi giục người ta thờ Đức Chúa Trời trái luật!”
14Phao-lô vừa mở miệng đáp thì Ga-li-ô bảo những người Do Thái: “Này, các anh Do Thái, nếu là tội ác hay phạm pháp, thì ta mới nhận lời khiếu tố của các anh, 15nhưng nếu là vấn đề ngôn từ, danh hiệu, và luật lệ riêng của các anh, thì các anh cứ việc giải quyết với nhau, Ta không muốn xét xử các chuyện ấy đâu!” 16Rồi ông đuổi chúng ra khỏi tòa án. 17Mọi người bắt Sốt-then, viên quản lý hội đường mà đánh đòn trước tòa án, nhưng Ga-li-ô cũng chẳng buồn lưu ý.
Trở Về An-ti-ốt
18Phao-lô ở lại Cô-rinh-tô lâu ngày, rồi từ giã anh em tín hữu, đáp tàu về Sy-ri, có Bê-rít-sin và A-qui-la đồng đi. Tại Sen-cơ-rê, ông xuống tóc vì có lời thề nguyện. 19Đến Ê-phê-sô, Phao-lô để vợ chồng A-qui-la tại đây, còn ông vào hội đường thảo luận với người Do Thái. 20Họ mời ông ở lại thêm một thời gian; nhưng ông từ khước. 21Khi từ giã họ, ông nói rằng: “Nếu Đức Chúa Trời muốn, tôi sẽ trở lại với quý vị một lần nữa,” rồi đáp tàu rời Ê-phê-sô. 22Đến Sê-sa-rê, ông lên bờ đến thăm Hội Thánh rồi về An-ti-ốt.
23Sau một thời gian, ông lại ra đi, tuần tự thăm khắp vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi làm cho tất cả các môn đệ Chúa đều vững mạnh.
A-bô-lô Đến Ê-phê-sô Và Cô-rinh-tô
24Trong khi đó, một người Do Thái đến Ê-phê-sô. Người này tên A-bô-lô, quê ở A-lê-xan-đơ-ri, có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. 25Đã được thụ huấn Đạo Chúa, ông hăng hái giảng và dạy cách chính xác những sự kiện về Đức Giê-su. Tuy nhiên, ông chỉ biết về phép báp-tem của Giăng. 26A-bô-lô bắt đầu diễn giải cách bạo dạn trong hội đường. Nghe ông nói, Bê-rít-sin và A-qui-la mời về nhà giải thích Đạo Chúa cho ông cách chính xác hơn nữa.
27Khi A-bô-lô định qua xứ A-chai, anh em tín hữu khích lệ ông và viết thư yêu cầu các môn đệ Chúa nghênh tiếp. Đến nơi, ông cậy ân sủng Chúa giúp ích nhiều cho các tín hữu. 28Vì ông công khai cực lực biện bác người Do Thái, dùng Kinh Thánh chứng minh rằng Đức Giê-su chính là Chúa Cứu Thế.

Business reporter Christopher Adams has enjoyed the business class bar on board Emirates first non stop flight to Dubai from Auckland. Photo / Christopher Adams.My ears pricked up on hearing of Emirates’ plans to run non stop flights between Dubai and Auckland. You lose hope from time to time, but the dream stayed alive. My ‘Ram ily’ out here wouldn’t let the dream die, and now we’re waking up to a new reality. 4. Reggie White: White won a Super Bowl Cheap Jerseys and was a 13 time Pro Bowler. The actual process of exhalation can last up cheap jerseys to 50 seconds and can occur frequently throughout the night which can make sleeping next to you very difficult for your partner. Conversely, many people have been known to wake up because of the noise they themselves make when they exhale.. As we all know the media industry Wholesale Jerseys is changing more rapidly than ever. These changes represent opportunity and we welcome them. Catch each bead of sweat and every scream of victory (and even some snaps of athletes with puppies). Find behind the scenes shots of your favorite athletes as they chase down the gold for God and country. They were out there talking trash and going back and forth.”You have to give credit to our line. They kept churning and wearing them out over the course Baratas Replicas Ray Ban of the game. And the only thing that separates the Cheap Jerseys Fundies from Islamic Jihadists is that Western Christianity exists within a larger secular context. But, if the Fundies had their way, our streets would run red with the blood of heretics, wholesale jerseys china as in their cherished days of yore or should I say “gore.”. When it comes to hand warmers, there are two Cheap china Jerseys types of chemical reactions used to generate heat: supersaturated solution and air activated. These chemical reactions work to produce an exothermic release of heat, but do so through very different methods. “His voice became my voice, even in my own head I heard his choices,” she says. “I couldn’t wear nail varnish, he decided my hair colour would be brown not blonde, he chose my clothes. Retro Jordan brand shoes (the shoes Michael Jordan played in during his career) are about as popular now as they were when originally released. Until mayhem over the Jordan XI Concord in December 2011, lines formed for days, even weeks, for the latest Jordan shoes. Figure 2: A positive feedback loop decouples expression capacity from host specific transcription.(a) The T7 RNAP and the GFP cassettes of UBER are organized in divergent orientation on opposite DNA strands. The priming pr is a 456bp DNA sequence of eukaryotic origin with 40% GC content that has low basal promoter activity in E.

back Back to NVB Online