back Back to NVB Online

Công Vụ 16

Ti-mô-thê
1Phao-lô đến Đẹt-bơ và Lít-tra. Tại đây, có một môn đệ tên Ti-mô-thê, con trai một nữ tín hữu Do Thái và một người Hy Lạp, 2được các anh em ở Lít-tra và Y-cô-ni làm chứng tốt. 3Phao-lô muốn đem Ti-mô-thê theo, nên ông làm lễ cắt bì cho thanh niên này vì người Do Thái trong vùng đó ai cũng biết cha Ti-mô-thê là người Hy Lạp. 4Đi từ thành này qua thành khác, họ truyền đạt cho anh em tín hữu quyết nghị của các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem để mọi người tuân giữ. 5Nhờ đó, các Hội Thánh được củng cố đức tin và gia tăng nhân số hằng ngày.
Phao-lô Thấy Khải Tượng Về Người Ma-xê-đoan
6Phái đoàn đi suốt vùng Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì Thánh Linh ngăn họ truyền giảng Đạo Chúa tại Tiểu Á. 7Đến ngang My-si, họ cố gắng vào xứ Bi-thi-ni nhưng Thánh Linh của Đức Giê-su cũng không cho phép.
8Vậy họ vượt qua My-si, xuống thành Trô-ách. 9Ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt nài nỉ: “Xin ông vào xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi!” 10Sau khi Phao-lô thấy khải tượng này, chúng tôi lập tức tìm cách đi vào xứ Ma-xê-đoan vì kết luận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi truyền bá Phúc Âm tại đó.
Ly-đi Tin Chúa
11Đáp tàu tại Trô-ách, chúng tôi chạy thẳng qua Sa-mô-tra-xơ, hôm sau đến Nê-a-bô-li, 12từ đó qua Phi-líp ở địa đầu tỉnh Ma-xê-đoan, là một thành thuộc địa La Mã, chúng tôi ở lại thành này vài ngày.
13Ngày Sa-bát, chúng tôi ra ngoài cổng thành bên bờ sông vì nghĩ rằng đó là nơi nhóm cầu nguyện. Vừa ngồi xuống, chúng tôi nói chuyện với các phụ nữ đến họp. 14Một bà tên Ly-đi, buôn hàng lụa tía, gốc ở thành Thi-a-ti-rơ, là người có lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Bà nghe và được Chúa mở lòng nên lưu ý những lời Phao-lô giảng dạy. 15Sau khi cùng với gia đình chịu phép báp-tem, bà tha thiết mời chúng tôi: “Nếu quý ông nhìn nhận rằng tôi trung tín với Chúa, thì xin mời quý ông về nhà tôi trú ngụ!” Rồi bà ép mời vào.
Vì Cứu Người Mà Bị Tù
16Một hôm, đang đi đến nơi cầu nguyện, gặp một cô gái nô lệ bị quỷ bói khoa ám. Cô dùng thuật bói toán thu lợi nhiều cho chủ. 17Cô cứ theo Phao-lô và chúng tôi, la lớn tiếng: “Những người này là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao! Họ rao truyền cho quý vị con đường cứu rỗi!” 18Cứ thế nhiều ngày liên tiếp, Phao-lô rất bực mình nên quay lại bảo tà linh: “Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, ta ra lệnh cho ngươi phải xuất khỏi cô này!” Quỷ liền ra khỏi cô ấy ngay giờ phút đó.
19Các chủ của cô nhận thấy không còn hy vọng trục lợi nữa liền bắt Phao-lô và Si-la kéo đến quảng trường, nộp cho nhà chức trách. 20Họ điệu hai ông ra tòa, trước các thẩm phán mà tố cáo: “Các tên này là người Do Thái, đã gây loạn trong thành phố chúng ta, 21tuyên truyền những tục lệ mà công dân La Mã chúng ta không được phép chấp nhận hoặc thi hành.”
22Đoàn dân cũng hùa nhau nổi lên chống nghịch các sứ đồ. Các thẩm phán ra lệnh xé áo và đánh đòn hai ông. 23Sau khi đánh đòn, các thẩm phán cho tống giam các sứ đồ và truyền giám ngục canh giữ cẩn mật. 24Được lệnh, giám ngục giam hai ông vào ngục kín và cùm chân lại.
25Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, các tù nhân đều lắng nghe. 26Bỗng, có cơn động đất lớn đến nỗi nền nhà ngục rung chuyển. Ngay lúc ấy, tất cả các cửa đều mở tung, xiềng xích tù nhân đều tháo rời. 27Giám ngục thức dậy thấy các cửa ngục mở toang cả, tưởng tù nhân đã trốn thoát, liền rút gươm toan tự sát. 28Nhưng Phao-lô gọi lớn: “Đừng hủy mình! Vì tất cả chúng tôi còn ở lại đây!”
29Giám ngục sai lấy đèn, vội vàng chạy đến, run rẩy quỳ trước mặt Phao-lô và Si-la, 30rồi đưa hai ông ra ngoài mà hỏi: “Thưa các ngài, tôi phải làm chi để được cứu rỗi?” 31Họ đáp: “Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!” 32Họ giảng giải Đạo Chúa cho giám ngục và tất cả người trong gia đình ông. 33Giữa đêm khuya, ngay giờ đó, giám ngục đem hai người đi rửa các vết thương; rồi lập tức ông và cả gia đình đều chịu phép báp-tem. 34Giám ngục đưa hai ông về nhà riêng, dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình đều tràn ngập vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời.
35Sáng hôm sau, các thẩm phán sai cảnh sát đến bảo giám ngục: “Ông hãy phóng thích mấy người đó đi!” 36Giám ngục báo tin cho Phao-lô: “Các thẩm phán đã ra lệnh phóng thích hai ông! Vậy, hai ông hãy ra và lên đường bình an!” 37Nhưng Phao-lô bảo họ: “Chúng tôi là công dân La Mã, dù không có án gì họ đã công khai đánh đòn chúng tôi và tống giam chúng tôi vào ngục. Bây giờ họ lại bí mật trục xuất chúng tôi sao? Không được đâu! Họ phải đến đây đưa chúng tôi ra!”
38Các cảnh sát về báo cáo; các thẩm phán sợ hãi khi được biết hai người là công dân La Mã. 39Họ liền đến năn nỉ, đưa hai ông ra, và yêu cầu rời khỏi thành. 40Các sứ đồ ra khỏi ngục, đến nhà bà Ly-đi thăm viếng, khích lệ các anh em tín hữu, rồi lên đường.

Diego Costa and Jack Wilshere are still good sellers, while Raheem Sterling is selling at a similar rate to last year, despite securing a 49m move to Manchester City from Liverpool. All the new arrivals at Old Traffordhave seen a big dip in popularity for Juan Mata, whose sales are down around 50 per cent his performances so far this season will probably change that by Christmas.. Regardless of how brave and selfless the Spartans were in their sacrifice, the facts have gotten a little skewed in the telling. First of all, you need to add a zero to the end of Leonidas’s force there were about 3,000 troops, if you count the various groups who stayed to help the 300 Spartans.”This is SPARTA! And THESPIAE! And THEBES! And .”. If I keep my hands together, it’s more of a hacking motion and I’m not able to implement the full curve of the blade. I want to talk a little bit also about the different angles at which you’re cutting. As Mickey, you get a hand on your crotch a lot. Character training incorporates a male and a female class, because no matter what gender you are, you need to be able to play both, depending on the character. I ended up having a Cheap Oakleys C section with my first child, after progressing completely and laboring with her for a long time. The reason was because of her non reassuring fetal heartbeat. These pants are very comfortable, and are available in the perfect size for tall ladies. 33 35 inch inseam lengths are available in these pants, that should fit very well. Heat the cheap oakleys sunglasses oil wholesale jerseys over medium high heat in a heavy bottomed saucepan. Add the onion; cook until soft, Cheap NFL Jerseys 3 to 4 minutes. Annotate a cheap jerseys copy of the article by writing notes in the margins or highlighting key points. Make notes in your own words, as you do not Replica Oakleys want to plagiarize.. Begin searching classified ads for jobs or post your own ad, or Wholesale China Jerseys contact agencies that match domestic workers like caregivers with clients. Be sure to dress neatly and bring the information you prepared regarding your qualifications with you when meeting any potential clients for the first time. Wearing your fan hood is a true sign of loyalty and commitment. You’re happy to do it and if anyone questions your dedication you might go to the offensive real quick. Carefully remove any object in the area of the wound and then allow the person to lie down with his head and shoulder area slightly elevated. Do this step immediately if you don’t see any of the signs mentioned in Step 1. It was super easy to make, and it is beautifully made. I hand sewed the hood and machine sewed everything else it was all a breeze! I think I going to be wearing mine casually :3Haha, I clicked the it button, but my sister and I are actually making it right now.

back Back to NVB Online