back Back to NVB Online

Công Vụ 14

Truyền Giáo Tại Y-cô-ni
1Tại Y-cô-ni cũng thế, Phao-lô và Ba-na-ba vào hội đường Do Thái giảng luận đến nỗi một số rất đông người Do Thái và người Hy Lạp tin nhận Chúa. 2Nhưng những người Do Thái không tin theo lại sách động người ngoại quốc, đầu độc tâm trí họ để chống lại các anh em tín hữu. 3Dù vậy, hai sứ đồ lưu lại đây một thời gian dài, tiếp tục giảng về Chúa cách dũng cảm. Chúa cho các sứ đồ thực hiện các dấu lạ và phép mầu để xác chứng cho Đạo ân sủng của Ngài. 4Nhưng dân trong thành chia làm hai phe, một phe theo người Do Thái, phe kia theo các sứ đồ. 5Cả người ngoại quốc lẫn người Do Thái âm mưu với cấp lãnh đạo của họ để ngược đãi và ném đá các sứ đồ. 6Được tin này hai ông liền lánh qua các thành Lít-tra và Đẹt-bơ thuộc Ly-cao-ni và miền phụ cận. 7Ở đó họ tiếp tục truyền giảng Phúc Âm.
Phao-lô Và Ba-na-ba Tại Lít-tra
8Tại Lít-tra, có một người liệt chân, từ lúc sơ sinh không bao giờ đi được. 9Anh ngồi nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô nhìn chăm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được, 10liền lớn tiếng bảo: “Anh hãy đứng thẳng lên trên chân mình!” Anh nhảy lên và bước đi.
11Đám đông dân chúng thấy việc Phao-lô làm liền reo lên bằng tiếng Ly-cao-ni: “Các thần linh đã hiện thân làm người, xuống thăm chúng ta!” 12Họ gọi Ba-na-ba là Mộc Tinh và Phao-lô là Thủy Tinh vì ông hướng dẫn cuộc giảng luận. 13Vị tế lễ của thần Mộc Tinh, có đền thờ ở ngay bên ngoài thành, đem nhiều bò đực và tràng hoa đến cổng thành, định cùng với dân chúng dâng tế lễ cho các sứ đồ.
14Nghe tin, hai sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô liền xé áo mình, xông vào giữa đám đông, lớn tiếng kêu gọi: 15“Thưa quý vị, tại sao lại làm như vậy? Chúng tôi cũng là người như quý vị mà thôi, chỉ truyền giảng Phúc Âm để quý vị lìa bỏ những việc hư không này mà quay về với Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và vạn vật trong đó. 16Trong các đời trước, Ngài đã để cho tất cả các dân tộc đi theo đường lối của mình. 17Tuy nhiên, không phải Chúa không để lại các bằng chứng cho Ngài đâu: Ngài tỏ lòng nhân ái cho mưa đổ xuống từ trời, cho mùa màng hoa quả, thực phẩm dồi dào và cho lòng chúng ta đầy dẫy vui mừng.” 18Nói đến thế mà các sứ đồ cũng phải chật vật lắm mới can ngăn được dân chúng dâng tế lễ cho mình.
19Bấy giờ có mấy người Do Thái từ An-ti-ốt và Y-cô-ni đến, sách động dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, nên kéo xác bỏ ra bên ngoài thành. 20Nhưng trong khi các môn đệ Chúa xúm quanh, Phao-lô vùng dậy, đi vào thành. Hôm sau, ông cùng đi với Ba-na-ba qua Đẹt-bơ.
Trở Về An-ti-ốt
21Họ truyền bá Phúc Âm trong thành ấy, khiến nhiều người tin Chúa. Rồi quay lại Lít-tra, Y-cô-ni và An-ti-ốt, 22các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được Nước Đức Chúa Trời. 23Sau khi cử các trưởng lão trong mỗi Hội Thánh, cầu nguyện và kiêng ăn, hai sứ đồ giao thác các tín hữu cho Chúa, là Đấng họ đã tin. 24Vượt qua Bi-si-đi, đến xứ Bam-phi-li, 25họ giảng Đạo Chúa ở Bẹt-ga, rồi xuống hải cảng A-ta-li đáp tàu đi An-ti-ốt.
26Đây chính là nơi họ từng được ủy nhiệm cho ân sủng của Đức Chúa Trời để thực hiện các công tác vừa mới làm xong. 27Về đến nơi, họ triệu tập Hội Thánh, báo cáo mọi việc Đức Chúa Trời đã cùng làm với mình và xác nhận rằng Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân tộc ngoại quốc. 28Họ cứ ở lại đây với các môn đệ Chúa một thời gian khá lâu.

Amino acids are not only responsible for the oakleys outlet production of enzymes, but also for the key role they play in normalizing moods, concentration, aggression, attention and sleep. Once protein is consumed, it is broken down into amino acids. Canter a large circle in your arena or other suitable riding area. Make sure your horse is moving properly on the correct lead. Hence, fat gain. To avoid the overeating fallacy, a diet with complex carbs is imperative. The Supreme Court plays an entirely different role. At least in theory, the Supreme Court doesn’t care much about the result in a particular case, or whether that result was just or fair to the parties involved. To add to this, the increased blood flow causes the skin to glow and makes it radiant. The raised body temperature helps the body kill many pathogenic bacteria and viruses, and thus assists the disease fighting ability of the body.. “From speaking with Chris, it was evident that he had put a cheap fake oakleys great deal of thought into this decision,” said 49ers General Manager Trent Baalke. “He was a consummate professional from day one and a very well respected member of our team and community. ARRINGTON: I think now, again, I think it comes back to whatever it is that you do. This is how I teach my children in terms of life. Using a paring knife, cut out and remove a circle the size of a quarter from the center of the top crust. Cut 5 or 6 slits in a spoke pattern oakley outlet beginning 1/2 inch from the center hole and ending 1/2 inch from the outside edge. Tiwari was second with 85 VPs. Prasad, Bala Vamshi, Angad Singh and T. So I’m having fun with discount football jerseys it. I think we’re always finding a balance with how much I should rush or how much I should play in the middle, but the results speak for themselves. The Patriots routed the Colts by a 45 7 score in the Jan. 18 AFC Championship game, putting them in the Super Bowl against the Seattle Seahawks. A coach’s job is to train amateur as well as professional athletes and to teach them the fundamental skills of the sport they play. A coach’s goal is to improve and oakley outlet perfect the athlete’s form, technique and stamina. Team defensive points are awarded for cheap oakleys sunglasses interceptions, fumbles, sacks, safeties, and points allowed. Interceptions, fumbles, and safeties yield two points while sacks get one point. If not, he won’t see more than 10 Touches per game. Personally, I skip over Taylor and grab Johnson as my Ellington handcuff in the 12th round.. Wind/Waterproof Jacket: When you check your local weather remember that the air at sea is Replica ray bans cooler than the air on land. In addition to the classic hooded sweatshirt, a jacket is an excellent barrier between your body and the elements.

back Back to NVB Online