back Back to NVB Online

Công Vụ 11

Phê-rơ Trở Về Với Hội Thánh Giê-ru-sa-lem
1Các sứ đồ và anh em tín hữu khắp xứ Giu-đê nghe tin người ngoại quốc cũng đã tiếp nhận Đạo Đức Chúa Trời. 2Khi Phê-rơ lên Giê-ru-sa-lem, các tín hữu đã chịu cắt bì chỉ trích ông rằng: 3“Ông vào thăm nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn với họ!”
4Phê-rơ tường thuật thứ tự mọi việc diễn biến cho họ nghe: 5“Hôm ấy, tôi ở thành phố Giốp-bê, đang cầu nguyện thì trong một cơn xuất thần, tôi được thấy khải tượng. Có vật gì giống như tấm khăn lớn, buộc bốn góc, từ trời hạ xuống tận nơi tôi. 6Nhìn vào, tôi nhận thấy đủ các loài vật bốn chân, loài dã thú, loài bò sát và loài chim trời. 7Tôi nghe một tiếng nói bảo tôi: ‘Phê-rơ, con hãy đứng dậy, làm thịt mà ăn!’
8Tôi thưa: ‘Lạy Chúa, không được đâu! Vì con chẳng bao giờ ăn món gì ô uế hoặc không tinh sạch!’ 9Tiếng từ trời lại bảo tôi lần thứ nhì: ‘Đừng coi những vật Đức Chúa Trời đã thanh tẩy là ô uế!’ 10Việc đó lập lại ba lần, rồi tất cả được thu lên trời.
11Ngay lúc ấy có ba người mà người ta phái từ Sê-sa-rê đến mời tôi, đến đứng trước cửa nhà. 12Đức Thánh Linh bảo tôi đi với họ, đừng nghi ngại gì. Có sáu anh em này cùng đi với tôi và chúng tôi vào nhà người ấy.
13Ông ta thuật cho chúng tôi rằng ông đã thấy một thiên sứ xuất hiện tại nhà mình mà bảo: ‘Hãy sai người đến Giốp-bê tìm Si-môn gọi là Phê-rơ. 14Người ấy sẽ bảo cho ông biết lời Chúa; nhờ đó ông và cả nhà ông sẽ được cứu.’
15Tôi vừa bắt đầu nói thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ cũng như trên chúng ta lúc ban đầu. 16Tôi nhớ lại lời Chúa dạy: ‘Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước nhưng các con sẽ được báp-tem bằng Đức Thánh Linh?’ 17Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ ân tứ giống hệt như ân tứ Ngài đã ban cho chúng ta ngày trước, khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời?” 18Nghe vậy, họ thôi chỉ trích Phê-rơ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: “Thế là Đức Chúa Trời cũng đã ban cho các dân tộc ngoại quốc lòng ăn năn để được sống!”
Hội Thánh Tại An-ti-ốt
19Các tín hữu phải di tản trong cuộc bắt bớ do vụ Sê-tiên đi qua xứ Phê-ni-xi, đảo Síp và An-ti-ốt, nhưng chỉ truyền giáo cho người Do Thái mà thôi. 20Tuy nhiên, vài người trong số ấy, gốc ở Síp và Sy-ren đến An-ti-ốt và bắt đầu truyền giảng Phúc Âm về Chúa Giê-su cho người ngoại quốc.
21Quyền năng Chúa ở cùng họ nên một số đông người tin nhận và quay về với Chúa.
22Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem nghe tin, liền phái Ba-na-ba đến An-ti-ốt. 23Đến nơi được chứng kiến ân sủng của Đức Chúa Trời, ông vui mừng, khích lệ tất cả anh em quyết tâm kiên trì theo Chúa, 24vì Ba-na-ba là người tốt, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Số người tin Chúa lại gia tăng rất nhiều. 25Ba-na-ba đi Tạc-sơ tìm Sau-lơ. 26Tìm được rồi, ông đưa Sau-lơ về An-ti-ốt. Suốt một năm, Ba-na-ba và Sau-lơ họp với Hội Thánh và giảng dạy cho nhiều người. Tại An-ti-ốt, lần đầu tiên, các tín hữu được gọi là Cơ-đốc nhân.
27Trong thời gian ấy, có vài nhà tiên tri từ Giê-ru-sa-lem đến An-ti-ốt. 28Một người tên A-ga-bút đứng dậy và cậy quyền năng Thánh Linh báo trước rằng sẽ có nạn đói lớn xảy ra khắp nơi có cư dân (Nạn đói này xảy ra dưới triều Cơ-lốt). 29Các môn đệ Chúa quyết định mỗi người sẽ tùy khả năng gửi quà cứu trợ các anh em tín hữu tại Giu-đê. 30Họ thực thi công cuộc cứu tế, nhờ Ba-na-ba và Sau-lơ chuyển giao tặng phẩm cho các trưởng lão.

explains star quarterback client’s inkAndre Johnson caught a screen pass from Schaub and ran 48 yards for the winning touchdown as the Texans rallied to wholesale jerseys china beat Jacksonville 43 37 in overtime. Schaub threw a career high five touchdown passes, completed a franchise record 43 passes and finished with 527 yards in the air, second most in NFL history.. The large man made pond and geyser fountain which spurts endlessly then flows continuously amidst a wildlife refuge provide an attractive destination and congregation point for ducks, geese, cheap oakleys sunglasses and other indigenous species. Just one more unique and engaging feature that sets this park apart from others. California, for example, uses an Isolation Pin Map System to provide real time tracking of cross pollinated seed crops online, allowing representatives to “pin” fields from their desks. Speaking of California (and drought), international seed companies often spread their seed crops and their risk among several countries in case bad weather decimates a particular growing region.. Dependence of ligand hole and Madelung potentialTo elucidate the electronic energy scales involved in controlling these wholesale football jerseys china emergent phases (PI, NFL and possible quantum SL), we have performed extensive resonant soft X NFL Jerseys Cheap ray spectroscopy (XAS) measurements on the oxygen K edge, which directly probes the hole state in the unoccupied 2p projected density of states25. By utilizing the 1s2p transition on the oxygen K edge (see Fig. Watanabe makes history in 2012Kanako made history when she booked her ticket to the 2012 Summer Olympics in London. And in doing so, she became the youngest Japanese athlete to accomplish this feat. During that five year battle, Trump also destroyed a football league. He had been unable to purchase an NFL team it’s unclear exactly why so he bought one in the fledgling United States Football League. Tight Cheap Oakleys jeans are definitely not for everybody. Unfortunately they look and feel better on a woman that has kept their body in shape and slim. Given Levy’s data from the 1970s, this is not surprising, says Smith. But cheap jerseys china researchers, including Heaney and his group at Johns Hopkins, are finding that a bacterium’s drug resistance profile can give information about where the bug came from that sequence type and other gene based categorizations may not. Marshall is a successful San Diego entrepreneur, who has built a 54 year old local security distribution business, Clark Security Products and its affiliate General Lock, into a $145 million revenue business and the nation’s largest wholesale oakleys outlet distributor and installer of commercial security hardware, with 14 locations nationwide and over 400 employees. In addition, he has started and run several hi tech and service businesses..

back Back to NVB Online