back Back to NVB Online

Cô-lô-se 1

1Tôi là Phao-lô, một sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su theo ý Đức Chúa Trời và Ti-mô-thê, người anh em,
2Kính gởi anh chị em là những người thánh thiện và trung tín với Chúa Cứu Thế tại thành Cô-lô-se. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha chúng ta ban ân sủng và bình an cho anh chị em.
Cảm Tạ Và Cầu Thay
3Mỗi khi cầu nguyện cho anh chị em, chúng tôi luôn luôn dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, 4vì chúng tôi đã nghe nói về đức tin của anh chị em nơi Chúa Cứu Thế Giê-su và về lòng yêu thương của anh chị em đối với tất cả các thánh đồ. 5Vì niềm hy vọng dành sẵn trên trời cho anh chị em, điều này anh chị em đã được nghe trước đây trong Đạo chân lý là Phúc Âm. 6Phúc Âm mà anh chị em đã nghe cũng được truyền bá khắp thế giới, hiện đang kết quả và tăng trưởng cũng y như nơi anh chị em từ ngày anh chị em được nghe và hiểu thấu chân lý về ân sủng của Đức Chúa Trời. 7Anh chị em đã học điều đó với Ê-pháp-ra, người bạn đồng lao thân yêu của chúng tôi, cũng là nguời trung tín phục vụ Chúa Cứu Thế thay cho anh chị em. 8Ê-pháp-ra cũng đã thuật cho chúng tôi nghe về lòng yêu thương của anh chị em trong Thánh Linh.
9Vì lý do đó, từ ngày được tin về anh chị em, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh chị em, xin Đức Chúa Trời cho anh chị em hiểu thấu ý chỉ Ngài bằng tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, 10để anh chị em sống xứng đáng với Chúa, làm hài lòng Ngài mọi điều, kết quả trong mọi việc lành và càng ngày càng hiểu biết Đức Chúa Trời sâu rộng hơn. 11Nguyện xin Đức Chúa Trời tăng cường mọi quyền năng cho anh chị em theo sức mạnh vinh quang Ngài để anh chị em kiên trì chịu đựng mọi sự 12và hân hoan tạ ơn Chúa Cha đã làm cho anh chị em xứng đáng để hưởng phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng láng. 13Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi uy quyền tối tăm và chuyển đưa chúng ta vào Vương Quốc của Con yêu dấu Ngài. 14Trong Đức Con chúng ta được cứu chuộc và tha tội.
Thân Vị Và Công Vụ Của Chúa Cứu Thế
15Đức Con là hiện thân của Đức Chúa Trời vô hình, là trưởng nam trên tất cả vạn vật. 16Vì mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài, dù ngôi thứ, hoặc kẻ thống trị, giới lãnh đạo, bậc thẩm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. 17Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật và vạn vật được giữ vững trong Ngài. 18Ngài là Đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là ban đầu, là trưởng nam của những người sống lại từ cõi chết ngõ hầu trong mọi sự Ngài là đệ nhất. 19Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự trọn vẹn toàn hảo của Ngài trong Đức Con 20và qua Đức Con giải hòa muôn loài vạn vật với chính mình, dùng huyết Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật ở dưới đất hay ở trên trời.
21Trước kia, anh chị em đã bị xa cách với Đức Chúa Trời, tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình, 22nhưng bây giờ nhờ Đức Con hy sinh thân báu, Đức Chúa Trời đã giải hòa với anh chị em để trình diện anh chị em trước mặt Ngài, là những người thánh sạch không tì vết, không ai chê trách được, 23nếu anh chị em tiếp tục duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn, vững vàng, không xê dịch khỏi niềm hy vọng của Phúc Âm mà anh chị em đã nghe. Phúc Âm ấy được công bố cho tất cả vạn vật dưới bầu trời, mà chính tôi, Phao-lô, là người phục vụ.
Chức Vụ Gian Khổ
24Hiện nay, tôi vui mừng trong khi chịu đau khổ vì anh chị em. Vì thân thể Ngài tức là Hội Thánh, tôi mang đầy trong thân thể mình hoạn nạn còn sót lại của Chúa Cứu Thế. 25Tôi trở nên người phục vụ của Hội Thánh theo sự phân công của Đức Chúa Trời: Tôi được ủy thác phải trình bày đầy đủ lời của Đức Chúa Trời cho anh chị em, 26tức là huyền nhiệm đã giấu kín từ bao nhiêu thời đại và thế hệ, nhưng bây giờ được tỏ ra cho các thánh đồ của Chúa. 27Đức Chúa Trời muốn tỏ cho họ biết vinh quang phong phú của huyền nhiệm đó giữa dân ngoại, tức là Chúa Cứu Thế ở trong anh chị em, là hy vọng về vinh quang.
28Chúng tôi truyền giảng Chúa Cứu Thế, dùng tất cả sự khôn ngoan để cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, ngõ hầu chúng tôi trình diện mọi người cho Đức Chúa Trời như những người trưởng thành trong Chúa Cứu Thế. 29Nhằm mục đích ấy, tôi đang lao khổ đấu tranh, nhờ tất cả quyền năng của Ngài đang tác động mạnh mẽ trong tôi.

coaches thought this was going to be a crazy pacThe all time leading scorer of the Cleveland Cavaliers, James is not just one of NBA’s leading players but also the cheap oakleys youngest player to win the Rookie of the Year Award. In 2005, he became the youngest player to score more than 50 points in one game. I don’t know if you’ve ever spent time Cheap NFL Jerseys in the waiting area of a pretrial hearing with the family and girlfriend of the man who raped you, but man, let me tell you, that’s the kind of awkward even British sitcoms can’t compete with. Our lawyers hashed out the details of things like when the next hearing would be, bail, and what was and was not admissible in court, while I sat mere feet from the guy responsible for the worst thing that had ever happened to me. Once Francesa got all of the items out of the bag, which he noticed also doubles as a seat cushion, he first tried on cheap nfl jerseys the ear muffs. Or he at least cheap oakleys sunglasses attempted to try them on. Now you’re going to follow through. What we mean by follow through is our hand, our fingers, will follow the ball through the hoop until the ball hits the ground. Athletes who have high normal blood pressure or low levels of hypertension usually have no restrictions on exercise, but they should get their cheap nfl jerseys blood pressure checked every two to four months. In fact, high blood pressure measurements are usually lowered with regular endurance exercise according to a report in the 2013 issue of the Journal of the American Heart Association. “Is there that much difference between coaches? I don’t know,” said Kennan, a former NFL assistant. “If Norm Chow is the best guy you can get and he costs you a million, why would you not? If he can help you win a game or two during the course of the season, he’s worth at least a million dollars.”. This is not a revisionist story to hockey jerseys suggest there has been no fault on Steffensen’s part. There has been. The net is additionally an excellent strategy to locate facts on RV rental companies. One uncomplicated technique to familiarize on your own with RV rental businesses on line is by employing a business enterprise directory. Talking to The Hindu, the former international said that it was disgusting to note that the players in the State today were Wholesale Jerseys being denied the opportunity to play competitive football on a constant basis. “Most of the youngsters just get a chance or two to play a competitive match during the course of the annual inter district championships. Attach a pen to the bulletin board, and encourage employees to write down their guesses. Your co workers will enjoy guessing and seeing their friends in a different light.. Gordon Hylton found that team owners frequently began using words with indigenous connections in the 1850s. “Native American names appear to have been chosen to emphasize the ‘Americanness’ of the team and its patriotic character,” writes Hylton, without noting that at the same time popular culture was relegating Native Americans to the foreign and the extreme..

back Back to NVB Online