back Back to NVB Online

Châm Ngôn 13

1Con khôn ngoan nghe lời giáo huấn của cha;
Nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.
2Nhờ kết quả của môi miệng mình một người hưởng những vật tốt lành;
Nhưng tham vọng của người xảo trá là hung bạo.
3Người nào gìn giữ môi miệng, giữ linh hồn mình;
Còn hủy hoại sẽ đến với kẻ hay hở môi.
4Linh hồn kẻ lười biếng mong muốn nhưng chẳng được gì;
Linh hồn người siêng năng được đầy đủ.
5Người công chính ghét lời gian dối;
Còn kẻ ác làm điều đáng hổ thẹn và nhục nhã.
6Sự công chính gìn giữ người theo đường ngay thẳng,
Nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ tội lỗi.
7Có người làm ra vẻ giàu nhưng không có gì cả;
Có kẻ làm ra vẻ nghèo nhưng lại có nhiều của cải.
8Của cải của một người là tiền chuộc mạng cho người ấy;
Nhưng người nghèo không lo sợ lời hăm dọa.
9Ánh sáng của người công chính là niềm vui;
Nhưng đèn của kẻ gian ác sẽ tắt.
10Kiêu ngạo chỉ sinh điều cãi cọ;
Còn khôn ngoan thuộc về người chịu nghe lời cố vấn.
11Của cải phi nghĩa sẽ hao mòn;
Nhưng người nào thu góp từng chút sẽ thêm nhiều.
12Hy vọng bị trì hoãn làm lòng dạ đau đớn;
Còn ước vọng thành đạt là cây sự sống.
13Kẻ nào khinh lời giáo huấn sẽ bị hủy diệt,
Nhưng ai kính sợ điều răn sẽ được thưởng.
14Sự dạy dỗ của người khôn ngoan là nguồn sự sống,
Để tránh cạm bẫy sự chết.
15Sự hiểu biết đúng đem lại sự quý mến,
Nhưng đường lối của kẻ vô tín sẽ bị khó khăn.
16Người khôn ngoan làm theo mọi sự hiểu biết,
Còn kẻ ngu dại phô trương sự ngu xuẩn.
17Sứ giả gian ác sẽ gặp tai họa;
Nhưng đại sứ chân chính đem lại sự chữa lành.
18Kẻ bỏ qua lời giáo huấn sẽ bị nghèo khổ và nhục nhã;
Nhưng người chịu nghe lời quở trách sẽ được tôn trọng.
19Ước vọng được thành đạt là điều ngọt ngào cho linh hồn;
Nhưng từ bỏ điều ác lấy làm gớm ghiếc đối với kẻ ngu dại.
20Người nào đi với người khôn ngoan sẽ khôn ngoan,
Nhưng làm bạn với kẻ ngu dại sẽ bị thiệt hại.
21Bất hạnh theo đuổi kẻ tội lỗi,
Nhưng người công chính được thưởng phúc lành.
22Người lành để gia tài cho con cháu mình,
Nhưng của cải của kẻ tội lỗi được tích trữ cho người công chính.
23Ruộng mới của người nghèo sinh nhiều lương thực,
Nhưng nó bị quét sạch vì bất công.
24Người nào kiêng roi vọt, ghét con cái mình;
Nhưng người yêu con cái mình chăm lo giáo huấn chúng.
25Người công chính ăn uống thỏa thuê;
Nhưng bụng kẻ ác sẽ đói.

GOLDMAN: Tonight, Washington plays Colorado for the Pac 12 title. Clemson and Alabama have conference championship games tomorrow. Elevated body mass in National Football League players linked to cheap jerseys cognitive impairment and decreased prefrontal cortex and temporal pole activityTop of pageAbstractObesity is a risk factor for neurodegenerative disease and has been shown to adversely affect cognitive function. Professional athletes who participate in sports, which expose them to repetitive concussions, may Replica Oakleys be at heightened risk for cognitive impairment. So they go on loan, for one or two years, in the hope they will oakley outlet get first team games and come back ready. If they do, they make the graduation to the Baratas Replicas Ray Ban senior squad; if not, they have to look for a club at a lower level.. Girls, on the other hand, might be more timid when playing with boys, which might inhibit their athletic skills. Although every player might respond to different motivations, coaches can find general ways to motivate teams of boys or teams of girls. When I was a kid, I played basketball. When my three daughters were growing wholesale Jerseys up, they were involved with gymnastics, horseback riding, cheerleading, and cross country running. Hands down, the best thing taken from my NFNS experience was the friendships I made. I loved working with the different food personalities from the network and getting a shot at my dream job. We look at the definitions of each of these rights, with examples to make them clear. Why do we protect intellectual property? Why does it matter if it is protected? Intellectual property is created by the mind, but some people wonder if these creations should be available to anyone. He’s going to direct the play and do what you have to get done. If you appeal to that part of them, you can win them over.”. “It’s a contradiction, but you really do need the calories to perform well,” says Lewin. “The calories are what’s enabling you to work out at your best. Ray cheap oakleys spent a large sum of money building a torture chamber for his victims, which he called his “toy box”, built out of a mobile home. This torture chamber featured a large number of instruments and other tools used to torture his victims. If we insist on hoarding things many bad habits oakley outlet and distortions breed in our minds. The flames of envy are fanned and thus crimes proliferate in society. On a reported basis, we generated earnings per share of $0.34 for the first quarter. However, again, excluding NBCUniversal transaction related costs, our EPS increased 16.1% to $0.36 per share. If fell running is nothing else, it traction. A good shoe will have a lot of it to keep you upright over wet grass and chossy terrain more than your typical trail shoe.

back Back to NVB Online