back Back to NVB Online

A-mốt 7

Khải Tượng Thứ Nhất
1 CHÚA cho tôi thấy điều này. Ngài đang nắn nên những đàn châu chấu ngay khi hoa mầu mới nẩy mầm. Đây là hoa mầu gieo sau khi gặt xong phần thổ sản của nhà vua. 2Sau khi châu chấu đã ăn sạch các loài cây cỏ trên đất, tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, xin CHÚA tha thứ. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” 3CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này sẽ không xảy ra.”
Khải Tượng Thứ Nhì
4 CHÚA cho tôi thấy điều này. CHÚA kêu gọi xét xử và đoán phạt bằng lửa. Lửa đốt cạn vực thẳm mênh mông và đang thiêu đốt đồng ruộng. 5Tôi kêu lên: “Lạy CHÚA, Chúa của con, xin Chúa dừng tay. Làm thể nào Gia-cốp sống nổi? Nó nhỏ yếu quá!” 6CHÚA liền đổi ý. CHÚA phán: “Điều này cũng sẽ không xảy ra nữa.”
Khải Tượng Thứ Ba
7Ngài cho tôi thấy điều này. Chúa tôi đứng cạnh bức tường thẳng đứng, tay cầm dây chì. 8CHÚA hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây chì.” Chúa tôi phán: “Này, Ta đặt một dây chì giữa dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không thể bỏ qua được nữa.
9Các bàn thờ trên các nơi cao của Y-sác sẽ điêu tàn,
Các miếu thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu,
Và Ta sẽ cầm gươm dấy lên nghịch lại nhà Giê-rô-bô-am.”
A-ma-xia Và A-mốt
10Thầy tế lễ A-ma-xia ở Bê-tên sai người báo cáo lên Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên: “Tiên tri A-mốt âm mưu phản nghịch bệ hạ ngay giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên. Đất nước này không thể chứa nổi tất cả những lời ông ta nói. 11A-mốt nói thế này:
Vua Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm,
Dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày
Xa khỏi quê hương.”
12A-ma-xia nói với A-mốt: “Xin nhà tiên kiến mau rời khỏi đây. Tôi xin ông trở về xứ Giu-đa, sinh sống tại đó, và nói tiên tri tại đó. 13Xin ông đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì đây là đền thờ nơi vua thờ phượng, và cũng là đền thờ quốc gia nữa.” 14A-mốt đáp lời A-ma-xia: “Tôi vốn không phải là tiên tri, cũng không phải là môn đồ của các nhà tiên tri. Tôi vốn là người chăm nuôi bò cừu và chăm quả sung. 15Nhưng CHÚA đã bắt tôi ra khỏi việc chăn bầy. CHÚA bảo tôi: ‘Con hãy đi nói tiên tri cho dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên.’ 16Và giờ đây, hãy nghe lời CHÚA.” Ông có bảo tôi:
“Chớ nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên,
Cũng đừng rao giảng cho dòng dõi nhà Y-sác.”
17Cho nên, đây là lời CHÚA phán:
“Vợ ngươi sẽ hành nghề mãi dâm ngay trong thành,
Con trai con gái ngươi sẽ ngã dưới lưỡi gươm,
Người ta sẽ dùng dây đo chia đất ruộng ngươi,
Còn ngươi, ngươi sẽ chết nơi đất khách quê người.
Và dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày
Xa khỏi quê hương.”

donald trump says he may renegotiate terms of fall debatesYour dependable traditional Replica ray bans radio won’t work for satellite radio, so you’ll need to purchase a new radio and you will need to have it installed (unless you are purchase a portable system). The price of the new radio varies depending on the model you choose. RASUL AHMED DAVIS: On cheap oakleys behalf of Expert Village, my name is Rasul Davis and my company is Punch Kettlebell Gym, New York City, and I’m going to be showing you how to use ropes for undulation. Now, I want to talk to you a little bit about what something that’s really important, which is the quality of the ropes that you’re using. Over the past few years, the NFL has tried to step up its efforts to protect its current players, and there’s been a re shifted focus on playing the game safer to avoid a host of long lasting head injuries. And the league’s commissioner, Roger Goodell, said the Wholesale Jerseys NFL is focusing on better ways to tackle for its players, and hopes the safer methods will trickle down to youth football and ultimately change the Cheap Football Jerseys entire culture of defensive play.. There has been a lot written about Google’s Hummingbird algorithm since it was announced. Unfortunately, very little of it comes in the form of reliable facts that really give anybody a solid understanding of what they cheap nfl jerseys can do to help their sties. Due to funds mismatch following changes in Non Banking Financial Companies (NBFCs) norms, the Nagarjuna Finance Limited (NFL) was sold cheap jerseys by the Nagarjuna Group to MFSL in 2000. NFL itself had repaid Rs. One example of Pioli’s (and Chiefs’ head coach Todd Haley’s) dedication to discipline is their quarterback: Matt Cassel. Considered a good but unexceptional quarterback prior to 2010, Cassel decided this year to “go to school” on the NFL quarterback he considered the epitome of discipline: Drew Brees. Finalizing our visits in Calvin Pryor’s room, Rashan battled with a pocket square and finalized his look as they prepared to walk out the door. “You definitely got me looking sharp today!” he cheap mlb jerseys exclaimed. Kill them with kindness but remind them if you have to that you could take your future business elsewhere. Only use that tactic if they are not being responsive.. A medium otherwise small sized chandelier inside the centre of your wall ceiling which is dimly lit will let you create a cozy ambience. Curves and waves, for example, are trendy and contemporary, and are often unexpected inside the world of long hallways, ceiling grids, and angular cubicles.

back Back to NVB Online