back Back to NVB Online

A-mốt 4

Kết Án Các Phụ Nữ Sống Xa Hoa Hưởng Thụ Trên Xương Máu Người Nghèo
1Hãy lắng nghe lời này, Hỡi các bò cái Ba-san trên đồi Sa-ma-ri!
Các bà áp bức người nghèo, giầy xéo người khốn cùng,
Các bà bảo chủ mình: “Hãy mang đến cho chúng tôi uống!”
2 CHÚA lấy chính sự thánh khiết Ngài mà thề:
“Này, trong những ngày đến,
Người ta sẽ khiêng các ngươi ra trong giỏ,
Trong nồi đựng cá,
Khiêng cho đến người cuối cùng.
3Khiêng mỗi người xuyên thẳng qua
Lỗ trũng trên tường,
Và ném ra xa về phía Hạt-môn,”
CHÚA phán vậy.
Y-sơ-ra-ên Ngoan Cố
4“Hãy đến Bê-tên mà phạm tội,
Hãy xuống Ghinh-ganh mà phạm tội nhiều thêm.
Hãy dâng sinh tế mỗi buổi sáng,
Dâng phần mười cách mỗi ba ngày.
5Hãy đốt bánh có men dâng lễ cảm tạ,
Hãy rao to, hãy công bố các lễ vật tự nguyện.
Vì, hỡi dân Y-sơ-ra-ên,
Các ngươi vẫn ưa thích làm như vậy.”
CHÚA phán vậy.
6“Về phần Ta, chính Ta đã giáng nạn đói
Xuống khắp các thành của các ngươi,
Cho các ngươi thiếu bánh khắp nơi các ngươi ở;
Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta.”
CHÚA phán vậy.
7“Chính Ta đã giữ mưa lại, không cho mưa xuống,
Trong khi còn ba tháng mới đến mùa gặt,
Và Ta đã cho mưa xuống thành này,
Nhưng không mưa xuống thành kia,
Ruộng này được mưa,
Còn ruộng kia không mưa lại khô héo.
8Dân chúng từ hai ba thành đi lảo đảo đến thành kia tìm nước uống,
Nhưng không đã khát;
Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
9“Ta khiến gió nóng và sâu bọ
Phá hại mùa màng các ngươi,
Châu chấu thường xuyên ăn sạch
Vườn ăn trái, vườn nho,
Cây vả, và cây ô-liu của các ngươi;
Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
10“Ta sai dịch lệ hành hạ các ngươi
Như đã từng hành hạ Ai-cập,
Ta dùng gươm giết chết thanh niên các ngươi,
Ngựa chiến các ngươi bị bắt đi,
Ta khiến mùi hôi tanh từ đội quân các ngươi xông vào mũi các ngươi;
Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
11“Ta hủy diệt một số người trong các ngươi
Như Ta đã hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ,
Các ngươi khác nào que củi cháy lấy ra khỏi lửa;
Dù vậy, các ngươi vẫn không quay về với Ta,”
CHÚA phán vậy.
12“Vì thế, hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ trừng phạt ngươi như vầy,
Vì Ta sẽ trừng phạt ngươi như vậy,
Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời ngươi!”
13Kìa, Đấng dựng nên núi
Và tạo ra gió,
Đấng tỏ cho loài người biết ý định Ngài,
Đấng biến rạng đông thành bóng tối,
Đấng bước đi trên các đỉnh cao trên đất,
Danh Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Hockey is a physically demanding sport that puts a lot of pressure on your ankles . And the most efficient way to avoid that is to simply not have ankles in the first place. As luck would have it, there happens to be a woman out there named Belle with a heart big enough to share with unfortunate looking people such as the Beast, and she’s not too bad to look at either. When her father is kidnapped by the Beast, Belle offers herself in exchange for his freedom.. Note: Had I printed out each layer individually I would have been able to combine the two post cutting onto the same backing with a tricky application of transfer tape. I preferred to combine the two on the actual surface itself because it is easier. So Wholesale NFL Jerseys maybe the Saints defense wasn’t so good in 2015 OK, it was historically awful. But don’t let that reflect poorly on last year’s first round pick. Jurors had taken less than four hours to find him guilty and he was placed on the sex offenders’ register. Following the trial, DC Heather Engley, who led the investigation, told Southampton newspaper the Daily Echo: ‘The fact Mr Barnes was previously a trusted and respected member of society only made matters worse.. If two teams have identical records, they play in a one game playoff to determine the wild card champion. If three or more teams have identical records, then tie Cheap ray bans breaking rules determine which of the tied teams would face off to determine who earned the wild card berth.. The park will have additional room to expand in the future as well. Disney has entered this venture with a 43% stake in Cheap Football Jerseys the resort, while Shanghai Shendi Group has the rest of the interest. But they think that what’s going on hockey jerseys is that there’s this massive black hole that’s chomping down on everything around it. Instead of spewing out energy like a normal black hole would, the black hole is excreting water vapor. One thing that US Paralympian sport seems to lack is a talisman. The story of extraordinary Ukrainian success hockey jerseys stems fromValeriy Sushkevych the founder and president of the Paralympic Committee of Ukraine and two time disabled swimming champion in the Soviet Union. 8. Mark Gastineau (Football): His boxing record was 15 wins, 2 losses and 1 no contest. There is even a possibility that there may not even be a season. While certainly I will likely continue managing my cheap authentic jerseys fantasy league team if games are played, and as such follow NFL games, it occurred to me that frankly at this point Cheap Oakleys in time, I don’t care.

back Back to NVB Online