back Back to NVB Online

A-mốt 2

Dân Mô-áp
1Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Mô-áp đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó đốt hài cốt vua Ê-đôm làm vôi.
2Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Mô-áp,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Kê-ri-giốt.
Dân Mô-áp sẽ chết giữa cơn náo loạn,
Giữa tiếng hò hét, tiếng tù và vang rền.
3Ta sẽ diệt trừ vua khỏi vòng chúng nó,
Ta sẽ giết luôn hết thảy các quan chúng nó,”
CHÚA phán vậy.
Dân Giu-đa
4Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Giu-đa đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó khinh bỏ Kinh Luật của CHÚA,
Không vâng giữ mạng lệnh Ngài.
Chúng nó lầm lạc theo các thần giả dối
Mà tổ tiên chúng nó thờ lạy.
5Vì thế Ta sẽ giáng lửa xuống lãnh thổ Giu-đa,
Và lửa sẽ thiêu nuốt các đền đài thành Giê-ru-sa-lem.”
Dân Y-sơ-ra-ên
6Đây là lời CHÚA phán:
“Vi phạm dân Y-sơ-ra-ên đã lên đến tột cùng,
Ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
Chúng nó bán người chính trực vì bạc,
Bán người khốn cùng vì một đôi dép.
7Chúng giẫm lên đầu người nghèo
Như giẫm lên bụi đất,
Tước đoạt quyền lợi người nhu mì nghèo khó.
Cha với con ăn nằm cùng một cô gái,
Làm ô uế danh thánh Ta.
8Chúng nằm dài trên mỗi bàn thờ,
Trên áo quần xiết nợ.
Chúng uống rượu mua bằng tiền phạt
Ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng nó.
9Thế mà chính Ta đã vì chúng nó tuyệt diệt dân A-mô-rít,
Là một dân cao lớn như cây tùng,
Vạm vỡ như cầy sồi,
Nhưng Ta đã tuyệt diệt dân ấy,
Cả ngọn lẫn gốc.
10Chính Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập,
Dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm trong sa mạc,
Đưa các ngươi vào chiếm đất A-mô-rít.
11Ta đã lập con cái các ngươi làm tiên tri,
Thanh niên các ngươi làm người Na-xi-rê,
Có phải vậy không, hỡi dân Y-sơ-ra-ên?”
CHÚA phán hỏi.
12“Nhưng các ngươi bắt người Na-xi-rê uống rượu,
Và ra lệnh cho các tiên tri;
‘Đừng nói tiên tri nữa.’
13Này Ta sẽ đè bẹp các ngươi tại chỗ.
Như chiếc xe gỗ bị đè bẹp xuống, vì chất đầy lúa.
14Người nhanh nhẹn không trốn thoát được,
Người mạnh sức không còn sức mạnh nữa,
Người dũng cảm không cứu được mạng sống mình.
15Người bắn cung không chống cự nổi,
Người nhanh chân không thoát khỏi,
Người cưỡi ngựa không cứu được mạng sống mình.
16Trong ngày ấy, dũng sĩ can trường nhất
Cũng quăng vũ khí bỏ chạy.”
CHÚA phán vậy.

Andrew Blecher, sports medicine physician: “I will educate my son and make sure that he is well aware of the risk cheap jerseys wholesale vs reward decision himself. If he decides on his own that he wants to play, then I will help him personally and I will also help his community to make custom jerseys sure that there is adequate injury awareness and prevention.”. E Edge: You must have the edge and live on the edge to truly succeed in your business. That means you are willing to dedicate yourself to your business and become the best that you can be. The Pacific Northwest is all but due for one of these, and it couldn’t be more terrifying. When the next one happens, at roughly around a 9.0 (re: very bad) on the Richter scale, cities like Vancouver, Seattle, and Portland are in for what’s been described as the worst natural disaster in the history of North America. After all, we all know that landmines don’t explode when you step on them it’s when you step off that you get blown into chunks. Now she’s rooted to the ground, and she and Mr. Any remaining players with time remaining are to remain in the box. For example, if there is a 5 on 3, and player 1 has 20 seconds left while player 2 has 50 seconds left, and the team with 5 players scores, then the face off comes to center ice. And, you know, the transition was difficult but I would say when you look at the pathology in these brains, that is in a lot of these cases is a very significant factor to overcome. When you can’t remember things, when you can’t control your anger, when you’re depressed, when you have constant headaches, that’s a much larger problem than missing the spotlight.. But I think I give a lot of credit to my mother because she always instilled in us the value cheap jordan of family, you know? And especially being, you know, two black kids in a predominantly white neighborhood, going to a predominantly white school, it was important for us to stick together because we were so unfamiliar with everything else. And when I look back, I know that the values Cheap Jerseys from china of family that my mom instilled into us has made us, you know, be able to cooperate.. So we’ve sounded our hole. The sounder is on the bottom right now so we know exactly how deep it is. To fill the nearly $7 million gap, Allen and Daub used money from some investors to pay others, the SEC charged.”In cheap ray bans short, besides using fraud to obtain the Cheap NFL Jerseys investors’ money, Allen and Daub are operating a Ponzi scheme,” the SEC alleged in a 15 page federal court complaint filed April 1 in Boston. District Judge oakley outlet Indira Talwani approved a freeze of the defendants’ assets on the day of the filing.According to the SEC’s court complaint, Allen, 36, is a former NFL cornerback who played for the New York Giants and Miami Dolphins between 2001 and 2012.

back Back to NVB Online