back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 47

Con Sông Từ Đền Thờ
1Người ấy đem tôi trở lại lối vào đền thờ; kìa, có nước tuôn ra từ dưới thềm cửa đền thờ và chảy về phía đông vì mặt tiền đền thờ hướng về phía đông. Nước từ bên dưới phía nam của đền thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2Người ấy đem tôi ra ngoài bằng cổng phía bắc, dẫn tôi đi vòng phía ngoài đến cổng ngoài, là cổng hướng về phía đông, và kìa, nước chảy ra từ phía nam.
3Người ấy đi về hướng đông, tay cầm thước đo và đo một ngàn thước; người dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến mắt cá chân. 4Người ấy đo một ngàn thước rồi dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến đầu gối; người lại đo một ngàn thước và dẫn tôi đi qua nước, nước cao đến thắt lưng. 5Người ấy lại đo một ngàn thước nữa, bấy giờ là một con sông, tôi không thể đi qua được vì nước sông dâng cao; nước sông sâu phải bơi, không thể đi qua được. 6Người ấy nói với tôi: “Hỡi con người, ngươi có thấy không?”
Người dẫn tôi trở lại bờ sông. 7Khi tôi trở lại, kìa, ở hai bên bờ sông có rất nhiều cây cối. 8Người ấy bảo tôi: “Nước này chảy về vùng phía đông, xuống miền A-ra-ba, đổ vào biển; khi đổ vào biển, nước biển sẽ trở nên lành. 9Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật bò sát ở đó sẽ sống. Sẽ có rất nhiều cá khi nước này chảy đến đó và nước sẽ trở nên lành; sông này chảy đến đâu thì mọi vật ở đó đều sống. 10Ngư phủ sẽ đứng trên bờ, từ Ên Ghê-đi cho đến Ên Ê-la-im, sẽ có những chỗ để giăng lưới; cá rất nhiều và đủ loại như cá ở Biển Lớn. 11Nước trong những đầm lầy sẽ không thành ngọt nhưng để làm muối. 12Dọc theo hai bên bờ sông, người ta sẽ trồng đủ loại cây ăn trái, lá sẽ không tàn, trái không dứt; mỗi tháng cây đều sinh trái nhờ nước từ đền thờ chảy ra. Trái sẽ dùng làm thực phẩm và lá làm thuốc.”
Ranh Giới Trong Xứ
13 CHÚA phán như vầy: “Đây là ranh giới để các ngươi phân chia đất làm sản nghiệp cho mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên, Giô-sép sẽ được hai phần. 14Mỗi người đều sẽ được phân chia sản nghiệp bằng nhau vì Ta đã đưa tay thề ban đất cho tổ tiên các ngươi nên đất này sẽ thuộc về các ngươi để làm sản nghiệp.
15Đây là ranh giới của đất:
Về phía bắc, từ Biển Lớn theo con đường Hết-lon qua Lê-bô Xê-đát, 16Ha-mát, Bê-rốt và Síp-ra-im nằm giữa ranh giới Đa-mách và Ha-mát, Hát-se Hát-thi-côn nằm trên ranh giới Ha-vơ-ran. 17Vậy, ranh giới sẽ chạy từ biển tới Hát-se Ê-nôn tại biên giới Đa-mách; từ miền bắc đi lên hướng bắc là ranh giới Ha-mát, ấy là ranh giới phía bắc.
18Phía đông, từ Ha-vơ-ran đến Đa-mách, dọc theo sông Giô-đanh từ Ga-la-át và đất Y-sơ-ra-ên ra biển đông, đến tận Ta-ma; ấy là ranh giới phía đông.
19Phía nam, từ Ta-ma đến dòng nước Ma-ri-ba tại Ca-đê, dọc theo con suối Ai Cập đến Biển Lớn; ấy là ranh giới phía nam.
20Phía tây, Biển Lớn sẽ là ranh giới đến tận điểm đối diện Lê-bô Ha-mát; ấy là ranh giới phía tây.
21Vậy, các ngươi hãy phân chia xứ này giữa vòng các ngươi tùy theo chi tộc Y-sơ-ra-ên. 22Các ngươi hãy bắt thăm chia đất này làm sản nghiệp cho các ngươi và cho những ngoại kiều định cư giữa các ngươi và sinh con cái giữa các ngươi. Các ngươi sẽ coi họ như người bản xứ Y-sơ-ra-ên; họ cũng sẽ được bắt thăm chia phần sản nghiệp với các ngươi giữa các chi tộc Y-sơ-ra-ên. 23Người ngoại kiều định cư trong chi tộc nào, thì các ngươi phải cho nó sản nghiệp ở đó;” CHÚA tuyên bố.

highest paid nfl player peyton manning out 2Tips and Tricks with GogglesWhen it comes to children and goggles, I replica oakleys also learned Replica Oakleys a few tricks. After sizing the goggle to fit your child, I recommend teaching them how to put them on. Katy Perry and Lenny Kravitz will take the stage during halftime and likely will have something up their sleeves, but Ms Perry has promised to be on her best behaviour. Word is she has a special guest making an appearance. Earlier, the game had some limitations but now it is free of flaws. Cheap NFL Jerseys China For instance, one such limitation or drawback was the offensive and defensive sidelines. Top of pageMaterials and methodsClinical and experimental structural brain imagingThe 2011 MRI was obtained on a 3 Tesla Siemens Verio MR system (Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany) at a Quest Imaging Center. Processing of individual time points included removal of non brain tissue, automated Talairach transformation and intensity normalization, and detection of gray matter matter and gray matter fluid boundaries. It is, if anything, way cooler than its fictional counterpart, if only because you don’t have to tolerate those precocious teddy bear bastards all up in your grill. As far as Ewok villages go, this is more Holiday Inn than “warlike tribal society,” but still, we can’t imagine you’d be the first to run down those catwalks in your birthday suit, hurling spears at the other terrified tourists .. He was eventually a good enough player to take his skills to the NBA. After he left he was remembered for his legacy that he had established in West Virginia.. Verizon can rely less on getting Fake ray bans new customers, and can focus on making more from existing ones. AT customers still have to pay for DirecTV, and are not likely to also pay high prices to stream the content in addition.. Create Cheap china Jerseys a 10 yard course. Have players sprint the course taking fast, short one foot steps. She has a Masters Degree in Dietetics and does professional consulting internationally. Elizabeth replica oakleys has written articles for Bon App Los Angeles Times, NFL and numerous other publications. Hi I’m Max Eberle, and I’m talking to you from Hard Times Billiards in Bellflower, California, Fake ray bans and today I am going to show you how to break the nine ball. The equipment you need is the one through nine and the cue ball. But more people seem to like a substance called calcium acetate, which can actually also be made at home pretty easily from common household items. Watch the video to see how..

back Back to NVB Online