back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 45

Sự Phân Chia Xứ Làm Sản Nghiệp
1Khi các ngươi bắt thăm phân chia đất làm sản nghiệp, hãy dâng một phần đất cho CHÚA làm vùng đất thánh trong xứ, dài hai mươi lăm ngàn thước, rộng mười ngàn thước, toàn thể diện tích vùng này sẽ là thánh. 2Trong phần đất ấy, hãy để ra một phần đất vuông vức mỗi cạnh năm trăm thước cho nơi thánh; chung quanh cũng có một khoảng đường biên rộng năm mươi thước. 3Trong phần đất thánh ấy, hãy đo một khoảng dài hai mươi lăm ngàn thước, rộng mười ngàn thước; đây sẽ là nơi thánh điện, chỗ chí thánh. 4Đó sẽ là phần đất thánh trong xứ dành cho các thầy tế lễ phục vụ nơi thánh, những người đến gần phục vụ CHÚA. Chỗ đó sẽ là nơi để họ cất nhà ở và là nơi thánh cho thánh điện. 5Một phần đất khác dài hai mươi lăm ngàn thước, rộng mười ngàn thước dành cho người Lê-vi, những người phục vụ đền thờ, làm sản nghiệp và xây thành ở.
6Các ngươi sẽ dành ra một phần đất rộng năm ngàn thước, dài hai mươi lăm ngàn thước bên cạnh phần đất thánh làm sản nghiệp của thành phố; đó sẽ là sản nghiệp của cả nhà Y-sơ-ra-ên.
7Về phần của hoàng tử, người sẽ được đất hai bên phần đất thánh và sản nghiệp của thành phố, dọc theo phần đất thánh và phần sản nghiệp của thành phố; mặt phía tây chạy về hướng tây, mặt phía đông chạy về hướng đông; chiều dài phần đất từ ranh giới phía tây đến ranh giới phía đông của xứ, song song với một trong những phần đất của các chi tộc. 8Đó là phần sản nghiệp của người trong Y-sơ-ra-ên. Các hoàng tử của Ta sẽ không còn áp bức dân Ta nữa nhưng sẽ phân chia đất cho nhà Y-sơ-ra-ên tùy theo chi tộc của chúng.
9 CHÚA phán như vầy: Hỡi các ông hoàng của Y-sơ-ra-ên, đủ rồi! Hãy chấm dứt hành động bạo tàn và áp bức, hãy thi hành công bình và công chính, đừng xô đuổi dân Ta nữa; CHÚA tuyên bố. 10Các ngươi phải dùng cân đúng, “ê-pha” đúng và “bát” đúng. 11Cái “ê-pha” và cái “bát” phải có cùng dung tích; “bát” chứa bằng một phần mười “hô-me”, và “ê-pha” cũng chứa được một phần mười “hô-me”. Cái “hô-me” sẽ là hệ đo lường tiêu chuẩn cho cả hai. 12Một “shê-ken” bằng hai mươi “ghê-ra”; hai mươi shê-ken cọng với hai mươi lăm shê-ken và mười lăm shê-ken sẽ bằng một “min.”
13Đây là phần dâng hiến mà các ngươi phải dâng, một phần sáu ê-pha cho mỗi hô-me lúa mì, mỗi hô-me lúa mạch thì trích một phần sáu ê-pha. 14Còn phần dâng hiến về dầu, một phần mười bát cho mỗi “cô-rơ” dầu mà một cô-rơ bằng mười bát hay một hô-me, vì một hô-me bằng mười bát. 15Từ bầy súc vật nơi đồng cỏ xanh tươi của Y-sơ-ra-ên, cứ hai trăm con thì lấy một con chiên làm tế lễ chay, tế lễ thiêu, tế lễ cầu an để chuộc tội cho dân chúng; CHÚA tuyên bố. 16Toàn dân trong xứ phải cung cấp phần dâng hiến này cho hoàng tử của Y-sơ-ra-ên. 17Nhưng hoàng tử phải chịu trách nhiệm về các tế lễ thiêu, tế lễ chay, tế lễ quán cho các ngày lễ, ngày trăng mới, ngày Sa-bát cùng mọi lễ hội của nhà Y-sơ-ra-ên. Người sẽ cung cấp tế lễ chuộc tội, tế lễ chay, tế lễ thiêu, tế lễ cầu an để chuộc tội cho nhà Y-sơ-ra-ên.
18 CHÚA phán như vầy: Vào ngày đầu của tháng thứ nhất, hãy lấy một con bò tơ đực không tì vết trong bầy để làm thanh khiết nơi thánh. 19Thầy tế lễ sẽ lấy máu của sinh tế chuộc tội mà bôi lên cột đền thờ, lên bốn góc bệ chân bàn thờ và lên cột cổng sân trong đền thờ. 20Vào ngày thứ bảy của tháng, ngươi cũng hãy làm như thế cho người nào phạm tội vì vô ý hay thiếu hiểu biết; như thế ngươi sẽ chuộc tội cho đền thờ.
21Vào ngày mười bốn của tháng thứ nhất các ngươi sẽ giữ lễ Vượt Qua; các ngươi sẽ ăn bánh không men trong bảy ngày. 22Vào ngày ấy, hoàng tử sẽ dâng một con bò tơ để làm tế lễ chuộc tội cho mình và cho toàn dân trong xứ. 23Trong bảy ngày của kỳ lễ, mỗi ngày trong suốt bảy ngày ấy, người sẽ dâng bảy con bò đực tơ và bảy con chiên đực không tì vết để làm tế lễ thiêu cho CHÚA; và mỗi ngày một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. 24Về tế lễ chay, cứ mỗi con bò, người sẽ dâng một ê-pha, mỗi con chiên đực một ê-pha; còn về dầu, một “hin” cho mỗi ê-pha.
25Vào ngày mười lăm tháng thứ bảy của kỳ lễ (Lễ Lều Tạm), trong suốt bảy ngày, người cũng dâng y như thế cho tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu, tế lễ chay và dầu.

matthew stafford has made a Wholesale Jerseys great case for himself as nfl mvpI’m not pretending that squeezing myself into jeans two sizes too small is fun. It’s not. Ed HochuliThe man with the best physique among sports officials is a lawyer at cheap jerseys wholesale Jones, Skelton Hochuli. Now, look at that photo above. I don’t think there’s any logical reason other than 5 new GMs this year decided basically to blow up their team. When that happens the Kansas City Chiefs from week 17 last year to week 1 have changed 30 of the 53 players on their roster when they do that, you’re going to have an adjustment period. “You have to realize that myself and others that have been wrongfully convicted of crimes, we’ve dealt with the situation,” Banks said. And, “you realize that you’re not going to survive in prison or progress as a human being if you allow yourself to continue to hold on to this negative energy. However, Big Ben seems to be succeeding in Haley’s system. Ben had a career year. It is a frequent track and field injury and it also happens quite a bit on the football field. Sprinters must go full out for 100 meters or 200 meters and if the hamstring muscles are not properly relaxed or loose before the event, they can tear. I establish inside. I bend the out, corner comes underneath. “I had a mirror on my wrist and I could look out the overhead wholesale jerseys window and see where the plume connected back to the ground. About three miles from where that plume was, was where my family was sitting,” he says. The routine should be a short burst of interval training, such as two minute jogs interspersed with one minute sprints done for 30 minutes. If your body fat is generally low, do cardio once a week.. The park will have additional room to expand in the future as well. Disney has entered this venture with a 43% stake in the resort, while Shanghai Shendi Group has the rest of the interest. My husband was definitely a help. With our first he was there every step of the way contractions and all! He rubbed my back, he had a wet cloth to my forehead, he held nfl jerseys cheap my hand even though I almost squeezed his off, and did anything/everything I needed during labor. If you can tug someone back and stop them making a tackle, wholesale jerseys china it helps. I get it week in, week out, so there’s no reason why I shouldn’t cheat a little bit. I know what’s going on but I can shut it out and it won’t bother me. Form hockey jerseys is only the next shot. CHRIS NOWINSKI: Yes, I had to retire three years ago from too many concussions. And I started researching it myself to figure out what’s wrong with me after my memory started fading in and out and, you know, I had, you know, occasional depression cheap jerseys and severe migraines.

back Back to NVB Online