back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 39

Quân Đội Gót Bị Tiêu Diệt
1Hỡi con người, hãy phán tiên tri nghịch cùng Gót. Hãy nói với nó: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi Gót, lãnh tụ của Rốt, của Mê-siếc và Tu-banh, Ta nghịch cùng ngươi. 2Ta sẽ làm ngươi quay lại, dẫn ngươi ra, cho ngươi tiến lên từ miền cực bắc và tấn công các núi đồi Y-sơ-ra-ên. 3Ta sẽ bẻ gãy cung nơi tay trái ngươi và đánh rơi các mũi tên trong tay phải ngươi. 4Ngươi, cả đoàn quân ngươi và các dân theo ngươi sẽ ngã gục trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Ta sẽ phó ngươi làm mồi cho mọi loài chim và thú dữ ngoài đồng. 5Ngươi sẽ ngã gục nơi đồng trống vì chính Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 6Ta sẽ sai lửa đốt Ma-gót và những kẻ đang sống an toàn tại các vùng duyên hải; bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.
7Ta sẽ làm cho danh thánh Ta được nhận biết giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên của Ta và không để cho danh thánh Ta bị xúc phạm nữa. Bấy giờ các nước sẽ nhận biết chính Ta là CHÚA, Đấng Thánh trong Y-sơ-ra-ên. 8Nầy, điều ấy đang đến, nó sẽ xảy ra. Đó là ngày mà Ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.
9Bấy giờ dân cư trong các thành của Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra lấy vũ khí làm nhiên liệu đốt và thiêu hủy chúng; nào là khiên nhỏ, khiên lớn, cung tên và giáo mác, họ sẽ dùng làm nhiên liệu đốt trong bảy năm. 10Chúng sẽ không cần kiếm củi ngoài đồng hay chặt cây trong rừng nhưng sẽ dùng vũ khí làm nhiên liệu đốt. Bấy giờ chúng sẽ cướp những kẻ cướp phá chúng và tước đoạt những kẻ tước đoạt chúng, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.
11Vào ngày ấy, Ta sẽ cho Gót một chỗ làm mồ chôn tại Y-sơ-ra-ên, nơi thung lũng của người qua lại về phía đông của biển; chỗ đó sẽ ngăn trở những người qua lại. Gót và tất cả đồng bọn của nó sẽ được chôn tại đó và người ta sẽ gọi thung lũng đó là Ha-môn Gót.
12Trong bảy tháng, nhà Y-sơ-ra-ên chôn cất chúng để thanh tẩy đất đai. 13Toàn dân trong nước sẽ chôn cất chúng. Ấy sẽ là một ngày vẻ vang danh tiếng cho họ vì Ta đã bày tỏ vinh quang Ta; CHÚA Toàn Năng tuyên bố. 14Người ta sẽ cử những người thường trực đi lại khắp xứ để chôn cất những xác chết còn lại trên mặt đất hầu thanh tẩy đất đai. Sau bảy tháng họ bắt đầu cuộc tìm kiếm này. 15Khi những người ấy đi khắp xứ và người nào thấy xương người thì dựng một dấu hiệu bên cạnh, cho đến khi những người chôn cất chôn nó tại thung lũng Ha-môn Gót. 16(Thành Ha-mô-na cũng ở đó); như vậy, họ thanh tẩy đất đai.’
17Còn ngươi, hỡi con người, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: hãy nói với mọi loài chim, mọi thú đồng: ‘Hãy tụ họp, hãy đến, từ bốn phương hãy qui tụ lại chỗ sinh tế mà Ta đã chuẩn bị cho các ngươi, tức là một sinh tế lớn trên núi đồi Y-sơ-ra-ên; các ngươi sẽ ăn thịt và uống máu. 18Các ngươi sẽ ăn thịt các dũng sĩ, uống máu các ông hoàng trên đất như ăn thịt chiên đực, chiên con, dê, bò, mọi súc vật mập béo của Ba-san. 19Các ngươi sẽ ăn mỡ đến ớn, uống máu đến say, từ vật sinh tế mà Ta đã chuẩn bị cho các ngươi. 20Tại bàn tiệc của Ta, các ngươi sẽ ăn no những ngựa, người lái xe ngựa, dũng sĩ và mọi loại binh lính;’ CHÚA Toàn Năng tuyên bố.
21Ta sẽ bày tỏ vinh quang Ta giữa các nước; mọi nước sẽ thấy sự phán xét Ta đã thi hành và thấy bàn tay Ta đặt trên chúng nó. 22Từ ngày ấy về sau, nhà Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng. 23Các nước cũng sẽ biết rằng nhà Y-sơ-ra-ên bị lưu đày vì tội lỗi của chúng; vì chúng đã bội tín cùng Ta nên Ta ẩn mặt đi, Ta trao chúng vào tay kẻ thù của chúng và tất cả đều ngã gục vì gươm. 24Ta đã đối xử với chúng tùy theo sự ô uế và vi phạm của chúng và Ta đã ẩn mặt Ta khỏi chúng nó.
25Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nay Ta sẽ phục hồi vận mệnh của Gia-cốp và thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên. Ta cũng sẽ ghen cho danh thánh của Ta. 26Chúng sẽ mang lấy xấu hổ và mọi điều bội tín chúng đã phạm cùng Ta khi chúng định cư trong xứ yên lành và không ai làm cho chúng sợ hãi. 27Khi Ta đem chúng về từ các dân, tập họp chúng lại từ những đất nước thù nghịch, và bởi chúng, Ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết của Ta trước mắt nhiều nước. 28Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng nó, dù Ta đã lưu đày chúng đến các nước nhưng lại tụ họp chúng về đất của chúng và không để một người nào trong chúng nó ở lại đó. 29Ta sẽ không còn ẩn mặt Ta khỏi chúng nó nữa, vì Ta sẽ đổ thần Ta trên nhà Y-sơ-ra-ên, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.”

The ‘dactyls fly over a protective wall and wreak havoc on a crowd in the main park area. They swoop down and snatch up random patrons as they break for the exits, frantically trying to remember if they parked in the Stegosaurus Lot or the Ankylosaurus Lot.. The a priori hypothesis was that a higher mortality rate would occur among F6 individuals with one or both alleles inherited from the susceptible parent. The JoinMap linkage map and the genotype data were entered into Windows QTL Cartographer Cheap NFL Jerseys 2.5 (Wang et al., 2005). Thus, if you are also planning to cheer up and support your favorite NFL team and are looking for some cool, stylish, and fun idea, then custom NFL sports email address is the best deal for you. Custom sports email addresses can display your enthusiasm, spirit, cheeriness, support and activeness for your favorite NFL team in an innovative, personal and cheap oakleys stylish way.. Yep, the angle of your face is a strong determinant authentic nfl jerseys of how attractive people think you are. Now rest your head against the back of your chair and think about that for a second. And in case you’re wondering, the Patriots are one snap away from third round rookie Jacoby Brissett.USA TODAYUSA TODAY Sports Week 1 NFL picksKey matchupJordy Nelson vs. Jalen Ramsey. Knowing saves lives and money most of the time. Knowing the rules can give you a huge advantage so don’t ever back down in studying the league’s rules and scoring points since each league have its own rules. He has appealed, putting his 60 day suspended jail sentence and 18 months of probation on hold, and a jury trial is set for Nov. 17. It’s easier for me. And pull from behind your finger. Mr. MILLER: Keith and Wholesale NFL Jerseys Dan started in the early 1990s on the 11:00 “SportsCenter.” And they were hockey jerseys perfectly positioned at that time for two things. But, yeah, no, I would say kicker is a lot of pressure. It’s a different skill set from the rest of football and therefore they get made fun of by ignorant fans and occasionally ignorant offensive linemen NBA Jerseys Cheap who know when dare say, shut up, you ignorant offensive linemen. It’s not their fault the double Fake Oakleys curse of left handedness and the risk of spending your life in a plastic bubble likely came from your mother stressing out during pregnancy. Ironically, she may have been stressing about the possibility of pushing out a left handed freak of a kid.”I can feel the devil inside me.”They’re More Likely to Go Insane. Typically, every 10 yards is visually displayed on the field with the corresponding number. Thus, the numbers on a field would read 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10 from one end of the field to the other.. It’s a very fragile existence from that standpoint.” He’s well aware of the business side of baseball, too. “As far as everything I’ve heard, they weren’t dangling me out there and trying to get rid of me,” Prior said.

back Back to NVB Online