back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 38

Lời Tiên Tri Chống Gót
1Lời của CHÚA phán với tôi: 2“Hỡi con người, hãy hướng mặt nghịch cùng Gót, vùng đất của Ma-gót, là lãnh tụ của Rốt, Mê-siếc và Tu-banh, và hãy phán tiên tri nghịch cùng nó. 3Hãy nói: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi Gót, lãnh tụ của Rốt, Mê-siếc và Tu-banh, Ta nghịch cùng ngươi. 4Ta sẽ làm ngươi quay lại, đặt móc sắt nơi hàm ngươi, đem ngươi ra cùng với toàn thể quân đội ngươi, nào những ngựa và kỵ binh, tất cả đều mang áo giáp, một đoàn quân đông đảo với thuẫn lớn, thuẫn nhỏ; tất cả đều cầm gươm. 5Ba-tư, Ê-thi-ô-bi và Phút cùng đi ra với chúng; tất cả đều mang thuẫn, đội mũ chiến. 6Gô-me và tất cả đoàn quân của nó, Bết Tô-ga-ma ở phía cực bắc cùng toàn quân của nó; nhiều dân tộc cùng đi với ngươi.
7Hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị, ngươi và toàn thể đoàn quân tụ họp chung quanh ngươi; ngươi sẽ là người canh giữ chúng nó. 8Sau nhiều ngày ngươi sẽ được triệu tập, trong những năm sau cùng, ngươi sẽ đến một xứ có dân đã được giải cứu khỏi cảnh gươm đao, được qui tụ từ nhiều dân tộc đến vùng núi đồi Y-sơ-ra-ên, là nơi lâu nay vẫn hoang phế. Dân ấy được đem ra từ các dân và tất cả đang sống yên lành. 9Ngươi sẽ tiến tới, tấn công như bão táp, như đám mây che phủ cả đất, ngươi với cả đoàn quân và nhiều dân tộc đi theo ngươi.
10 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vào ngày ấy, ngươi có những tư tưởng trong trí; ngươi mưu đồ một kế hoạch độc ác. 11Ngươi nói: “Ta sẽ tiến đánh một xứ không thành quách; Ta sẽ tấn công những người hiền hòa đang sống yên lành. Tất cả chúng nó đang cư ngụ nơi không thành lũy, không bờ rào cũng không cổng. 12Ngươi cướp của, tước đoạt đồ đạc, lấy tay đánh phá những nơi xưa kia đã bị hoang phế nay có người định cư, và đánh một dân đã được qui tụ từ các nước, một dân có đàn súc vật và tài sản đang cư ngụ tại trung tâm của xứ.” 13Sê-ba, Đê-đan, những thương gia từ Ta-rê-si và tất cả các sư tử tơ của nó sẽ nói với ngươi: “Có phải ông đến để cướp của, tước đoạt đồ đạc không? Có phải ông tập họp đoàn quân của ông để cướp đoạt vàng bạc, để chiếm lấy đàn súc vật, tài sản và cướp đi một số lớn của cải không?” ’
14Cho nên, hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy nói với Gót: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vào ngày ấy, khi dân Y-sơ-ra-ên Ta đang cư ngụ yên lành, ngươi không biết sao? 15Từ nơi ngươi ở, về miền cực bắc, ngươi sẽ đến; nhiều dân tộc cũng sẽ đến theo ngươi; tất cả đều cưỡi ngựa, một đoàn quân vĩ đại, một quân đội hùng mạnh. 16Ngươi sẽ tấn công dân Y-sơ-ra-ên Ta như đám mây che phủ đất. Vào những ngày sau cùng, hỡi Gót, Ta sẽ đem ngươi đến đánh đất Ta, để các nước nhận biết Ta khi Ta bày tỏ sự thánh khiết của Ta qua ngươi trước mắt chúng nó.
17 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Có phải ngươi là người ta đã nói đến từ những ngày xa xưa; Ta đã dùng các tôi tớ Ta, các tiên tri của Y-sơ-ra-ên, vào những ngày ấy, từ nhiều năm, họ đã phán tiên tri rằng Ta sẽ đem ngươi đến đánh chúng? 18Vào ngày ấy, ngày Gót đến tấn công đất Y-sơ-ra-ên, CHÚA Toàn Năng tuyên bố, cơn thịnh nộ của Ta bừng bừng nổi lên. 19Trong cơn ghen, trong lửa giận Ta tuyên bố: Chắc chắn vào ngày ấy sẽ có một cơn rung chuyển dữ dội trên đất Y-sơ-ra-ên. 20Trước mặt Ta, loài cá biển, chim trời, thú đồng, mọi loài bò sát trên đất và mọi người trên mặt đất đều run rẩy. Núi non sụp đổ, các vách đá bị vỡ và mọi thành lũy đều sụp đổ xuống đất. 21CHÚA Toàn Năng tuyên bố: Ta sẽ gọi gươm trên mọi núi đồi Ta tấn công nó; gươm của mỗi người sẽ chống lại anh em mình. 22Ta sẽ trừng phạt nó bằng gươm đao và đổ máu; Ta sẽ cho mưa bão, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đoàn quân của nó và trên nhiều dân theo nó. 23Ta sẽ biểu dương sự vĩ đại và thánh khiết của Ta; Ta sẽ làm cho Ta được biết trước mắt nhiều nước và chúng sẽ nhận biết rằng chính Ta là CHÚA.’

The city Fake Oakleys of New Orleans was awarded an NFL franchise on wholesale jerseys November 1, 1966. Since that date, the New Orleans Saints have struggled as an organization in their win/loss ratios. The city, according to legislation to be considered Tuesday, would collect $3 million in the sale but erase the rest of Starwood’s obligation. The city would then own the land, which it could sell to another developer if no stadium is built.. This script was at one point sent to David Fincher, who said “it didn’t make a lot of sense” and later commented that he would rather have cigarettes put out in his eye than do Ei8ht. So that’s probably a no for him. But I think what you can take away from these types of games and this type of victory is that it legitimately took all 60 minutes. There were zero seconds left on the clock to win a ball game.. While Jack Dorsey might be a visionary, he only appears to use Twitter and the owned apps for social injustice issues. His latest tweets focus on the protest at Standing Rock or artist spotlights. Yes, thank you for that one second because we actually need to get that done. I think fake oakleys everybody knows about Safe Harbor, but I am obligated to talk about it a little bit. In reality, transparent alumina has been around for a while. Originally, it was just boring old sapphires and rubies (both are transparent aluminum crystals), but as we have seen, mankind is not happy to let nature have the last laugh and we are now able to make transparent alumina, which is a clear metal that is as strong as steel. We haven’t officially leveraged our Aethlon ADAPT platform. ADAPT is an acronym for adaptive dialysis like affinity platform technology and our leap product from the ADAPT system is our Hemopurifier. I agree.The rules should be the same for every player, regardless of whether you’re a prop, hooker or halfback, and there’s enough protection already.We don’t want to go down the road of NFL where playmakers are a protected species.The last thing we want is to see these guys running with the ball and then oakley outlet diving to Fake ray bans the ground when they come towards a defender.They already get some extra protection, after rules came in trying to stop players from attacking the legs of kickers or hitting them late or dangerously. And most kickers play in the No 6 or 7 jersey.It’s up to the referees to make the calls. There was so much pessimism in stocks that seeing this recent rally should wholesale jerseys not be a surprise. The question will be whether stocks will react should markets trend higher. The NFL has argued in the wholesale china jerseys past that it provides “generous league funded benefits” that cover players’ post career injuries, even those that don’t show up until years after players retire. The league gives five years of post career health coverage, and provides access to other forms of care through different programs.

back Back to NVB Online