back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 37

Khải Tượng Xương Khô Sống Lại
1Tay của CHÚA ở trên tôi; bởi Thần của CHÚA, Ngài đem tôi ra, đặt tôi ở giữa một thung lũng; thung lũng ấy đầy hài cốt. 2Ngài dẫn tôi đi vòng quanh các hài cốt đó; kìa, có rất nhiều hài cốt trên mặt thung lũng và rất khô. 3Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, những hài cốt này có thể sống không?”
Tôi đáp: “Lạy CHÚA, Chúa biết điều ấy.”
4Ngài phán cùng tôi: “Hãy phán tiên tri cùng những hài cốt này, hãy bảo chúng: ‘Hỡi những hài cốt khô, hãy nghe lời CHÚA. 5CHÚA Toàn Năng phán như vầy cùng các hài cốt: Này, Ta phú thần khí nhập vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. 6Ta sẽ ban gân cho các ngươi, cho thịt trên các ngươi, lấy da bọc các ngươi và ban thần khí trong các ngươi, bấy giờ các ngươi sẽ sống và biết rằng chính Ta là CHÚA.’ ”
7Vậy, tôi phán tiên tri như tôi đã được truyền. Khi tôi vừa phán tiên tri thì có tiếng động, này có tiếng rung chuyển và những xương cốt ráp lại với nhau, xương với xương. 8Tôi nhìn, kìa, gân xuất hiện, thịt mọc lên và da bao bọc ở bên ngoài nhưng không có thần khí trong chúng.
9Ngài phán cùng tôi: “Hãy phán tiên tri cùng thần khí. Hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy nói với thần khí: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Hỡi thần khí, hãy đến từ gió bốn phương, hãy thở vào các xác chết này để chúng được sống.’ ” 10Vậy, tôi phán tiên tri như đã được truyền. Thần khí nhập vào trong các xác chết; chúng sống lại và đứng lên trên chân mình. Ấy là một đạo quân đông vô số.
11Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, những xương này là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Kìa, chúng nói: ‘Xương cốt chúng ta khô héo, hy vọng của chúng ta tiêu tan, chúng ta bị tuyệt diệt.’ 12Cho nên, hãy nói tiên tri, hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Chính Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mã. Hỡi dân Ta, Ta sẽ đem các ngươi trở về đất Y-sơ-ra-ên. 13Hỡi dân Ta, bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta mở mồ mả các ngươi, đem các ngươi lên khỏi mồ mả. 14Ta sẽ ban thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất mình và biết rằng chính Ta là CHÚA; Ta đã phán thì Ta sẽ làm; CHÚA tuyên bố.’ ”
15Lời của CHÚA phán với tôi: 16“Hỡi con người, ngươi hãy lấy một cây gậy và viết lên trên ấy: ‘Cho Giu-đa và cho các con cái Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ Hãy lấy một cây gậy khác và viết lên trên ấy: ‘Cho Giô-sép, cây gậy của Ép-ra-im, và cả nhà Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó.’ 17Hãy hợp hai cây gậy lại làm một để chúng trở thành một cây gậy trong tay ngươi.
18Khi con cái dân ngươi hỏi: ‘Ông không cho chúng tôi biết điều này nghĩa là gì sao?’ 19Hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, Ta sẽ lấy cây gậy của Giô-sép, tức là cây gậy ở trong tay Ép-ra-im, cùng những chi tộc Y-sơ-ra-ên liên hiệp với nó và hiệp chúng cùng cây gậy của Giu-đa để làm thành một cây gậy, như vậy chúng trở thành một cây gậy trong tay Ta.’ 20Hãy cầm lên những cây gậy mà ngươi đã viết trên ấy cho chúng xem. 21Hãy nói với chúng: ‘CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, chính Ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên từ các nước chúng đã đi đến, Ta sẽ hợp chúng lại từ khắp nơi và đem chúng về vùng đất của chúng. 22Ta sẽ làm cho chúng thành một nước trong xứ, trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ chỉ có một vua cai trị; sẽ không bao giờ là hai nước và sẽ không chia rẽ thành hai vương quốc nữa. 23Chúng nó sẽ không làm mình ô uế vì các thần tượng, những điều ghê tởm và mọi vi phạm nữa. Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi sự sa ngã mà chúng đã phạm. Ta sẽ thanh tẩy chúng, bấy giờ chúng sẽ là dân Ta và Ta là Đức Chúa Trời của chúng nó.
24Tôi tớ Ta, Đa-vít sẽ làm vua chúng nó, chúng nó sẽ có một người chăn giữ. Chúng nó sẽ đi theo các sắc lệnh, nghe và thực hành các quy luật của Ta. 25Chúng sẽ sống tại đất mà Ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ Ta, nơi tổ tiên chúng đã sống; chúng và con cháu, dòng dõi chúng sẽ sống ở đó mãi mãi. Đa-vít, tôi tớ Ta sẽ là hoàng tử của chúng đời đời. 26Ta sẽ lập giao ước bình an với chúng, đó là giao ước đời đời cho chúng. Ta sẽ thiết lập và làm cho chúng gia tăng và Ta sẽ đặt thánh điện Ta ở giữa chúng đời đời. 27Nơi cư ngụ của Ta sẽ ở giữa chúng; Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng nó sẽ làm dân Ta. 28Bấy giờ các nước sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa Y-sơ-ra-ên, khi thánh điện Ta sẽ ở giữa chúng đời đời.’ ”

dan marino withdraws from concussion lawsuit against nflBut we know, as our secret surveys show, Mr. President, how inspirational you can be, despite your Harvard law degree;. She suggests choosing a sequence to repeat each night like a ritual, such as 10 minutes of stretching followed by 10 minutes of journaling. A stop light, you don just go right from green to red: You have to slow yourself down to prepare for slumber. Recently, the trend began picking up steam. For instance, in 2013, the Obama administration called for making the federal government “a model employer” on this issue. Water is the lifeblood of our communities. Although we may not recognize it when we turn on our faucets now, it will become clear how valuable and limited water is as more communities must consider if and how they can absorb the thousands and even millions more residents coming their way. It has grown earnings annually at 8.31% in the past five years and is expected to grow them at an aggressive 21.5% for the NFL Jerseys Cheap next five years. Here’s a product that is a little more for the fans than the players. 3 in the Hall of Fame game between the Buffalo Bills and New York Giants in Canton, Fake Oakleys Ohio. The game kicks off the experiment with longer extra point kicks during the opening two weeks of this summer’s games.In what figures to be the first step toward making more difficult extra points permanent, point after touchdown kicks will be spotted at the 20 yard line, effectively making extra points the equivalent of 38 yard field goal kicks.Last month, owners voted down a proposal by the New England Patriots calling to move the spot of the ball from cheap nfl jerseys the traditional 2 to the 25 yard line for the coming season. Running back Todd Gurley has the potential for stardom, and No. 1 draft pick Jared Goff will eventually get his chance to fake oakleys prove he is the quarterback the franchise desperately needs.”We are hoping the (fans) come out and we are hoping they give the Seattle fans a run for their money,” Fisher said. Gordon, also a sophomore, rushed for cheap oakleys 1,466 yards this season for an average of 122.2 rushing yards per game. Gordon had 12 touchdowns for the season.. All of us can be leaders in our own way. At any time, any guy can get up and say something and we all respect it. He’s a fake oakleys columnist for The Washington Post and a professor of journalism at the University Cheap NFL Jerseys of Maryland. Kevin, good morning.. You know, the guy Allen is not coming to practice and all that. I think that it’s not a great deal for Philadelphia, you know.

back Back to NVB Online