back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 30

Lời Ai Ca Về Ai Cập
1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Hỡi con người, hãy phán tiên tri: ‘CHÚA phán như vầy:
Hãy than khóc:
Than ôi! Cái ngày ấy.
3Vì ngày ấy đã gần,
Ngày của CHÚA đã gần.
Ấy là ngày u ám,
Là thì giờ của các nước.
4Gươm giáo sẽ kéo đến Ai Cập,
Lo âu sẽ ở với Ê-thi-ô-bi,
Kẻ bị giết sẽ ngã gục tại Ai Cập,
Của cải bị lấy đi
Và nền móng nó bị phá hủy.
5Ê-thi-ô-bi, Phút, Lút, toàn thể A-ra-bia, Ly-bi, các dân đồng minh trong vùng đều cùng Ai Cập ngã gục vì gươm.
6 CHÚA phán như vầy:
Những kẻ hỗ trợ Ai Cập sẽ ngã,
Sức mạnh kiêu hùng của nó sẽ sụp đổ.
Từ Mích-đôn đến Sy-e-nê,
Chúng nó sẽ ngã gục tại đó vì gươm đao.
CHÚA tuyên bố.
7Chúng nó sẽ trở nên hoang vu
Giữa những đất nước hoang vu
Và các thành của chúng sẽ đổ nát
Giữa những thành đổ nát.
8Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA
Khi Ta cho lửa cháy tại Ai Cập
Và mọi kẻ hỗ trợ nó đều bị tan vỡ.
9Vào ngày ấy, các sứ giả sẽ từ Ta đi thuyền đến báo tin kinh hoàng cho dân Ê-thi-ô-bi yên ổn. Trong ngày tai họa của Ai Cập, lo lắng sẽ đến với chúng; vì nầy, ngày ấy đang đến.
10 CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Ta sẽ dùng tay Nê-bu-cát-nết-sa,
Vua Ba-by-lôn tiêu diệt đám dân Ai Cập.
11Người và quân đội người, là dân tộc tàn ác nhất trong các dân tộc,
Sẽ được dẫn đến tàn phá đất.
Chúng sẽ rút gươm tấn công Ai Cập
Và đất sẽ đầy dẫy kẻ bị giết.
12Ta sẽ làm cho sông ngòi khô cạn,
Bán đất vào tay những kẻ ác.
Ta sẽ dùng tay người ngoại quốc làm cho đất
Và mọi vật trong đó hoang tàn.
Chính Ta là CHÚA đã phán lời này.
13 CHÚA Toàn Năng phán như vầy:
Ta sẽ phá hủy các tượng thần
Và tiêu diệt các hình tượng tại Nốp;
Sẽ không còn các ông hoàng ở Ai Cập nữa.
Ta sẽ đem sợ hãi vào đất Ai Cập.
14Ta sẽ làm cho Pha-trô trở nên hoang tàn,
Châm lửa cháy ở Xô-an
Và thi hành án phạt tại Thê-bết.
15Ta sẽ đổ cơn thịnh nộ Ta xuống thành Sin,
Là thành kiên cố của Ai Cập;
Ta sẽ tiêu diệt đám dân thành Thê-bết.
16Ta sẽ cho lửa đốt cháy tại Ai Cập,
Thành Sin sẽ đau đớn quằn quại,
Thành Nô sẽ bị phá vỡ,
Thành Thê-bết phải đối diện với kẻ thù mỗi ngày.
17Thanh niên thành A-ven và Phi-bê-sết
Sẽ ngã gục vì gươm,
Thiếu nữ phải đi lưu đày.
18Tại Tác-pha-nết, ngày sẽ trở nên tối tăm
Khi Ta đập tan cái ách của Ai Cập;
Ở đó sức mạnh kiêu hùng của nó cũng sẽ tiêu tan.
Mây đen sẽ bao phủ nó
Và các con gái của nó phải đi lưu đày.
19Ta sẽ thi hành án phạt nước Ai Cập,
Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.’ ”
Lời Tiên Tri Nghịch Vua Ai Cập
20Vào ngày bảy tháng thứ nhất, năm thứ mười một, lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 21“Hỡi con người, Ta đã bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập và nầy, nó không được bó lại cho lành và băng lại cho mạnh để cầm gươm. 22Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, Ta chống lại Pha-ra-ôn, vua Ai Cập, Ta sẽ bẻ gãy hai cánh tay nó, cả cánh tay mạnh lẫn cánh tay gãy; Ta sẽ làm cho gươm nơi tay nó rớt xuống. 23Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tản lạc giữa các nước, phân tán chúng giữa các dân. 24Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho cánh tay của vua Ba-by-lôn và trao gươm của Ta vào tay người. Ta sẽ bẻ gãy các cánh tay của Pha-ra-ôn và vua Ai Cập sẽ than khóc trước mặt người như một kẻ tử thương. 25Ta sẽ tăng cường sức mạnh cho các cánh tay của vua Ba-by-lôn nhưng những cánh tay của Pha-ra-ôn phải buông xuôi. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA. Ta đã đặt gươm vào tay vua Ba-by-lôn và người sẽ vung gươm tấn công đất Ai Cập. 26Ta sẽ làm cho dân Ai Cập tản lạc giữa các nước, phân tán chúng giữa các dân. Bấy giờ, chúng sẽ biết rằng chính Ta là CHÚA.”

colts’ andrew luck wholesale nfl jerseys can deny cheap oakleys new england patriots and seattle seahawks showdownI have seen players with non contact flag football experience completely freak out when we finally practice in full pads, going out of their way to wholesale jerseys avoid contact. In these instances, their flag football experience might have helped them understand the game but presented a roadblock when it came to contact. “We call that point in time risk,” Seibert says. Many Americans who retired in 2000 or 2001, he says, had to go back to work because they lost much of their savings in the economic downturn.. With your toes aiming in the direction of the throw, your passing motion begins with a step forward with the foot opposite the passing arm. Bring your throwing arm back, while moving your hips and shoulders toward the throwing target. You make special. Thank you so much. A second setting, controlling searches within Facebook, lets you refine who can find you once that person has logged on. Limit searches to friends only if you think you have all the friends you need and don’t want anyone to find you when they type in your name to Facebook. You have to use an “S” or two in the word, sure, but otherwise fuck it. You’re a damn Viking. Monto also attributes some misconceptions about college sex to the haziness of the term “hookup.” Not even college students seem to agree on a definition, as a study back in 2011 found. A more recent study of nearly 4,000 students from 30 universities found that casual sex is relatively rare on campus, with only 11 percent cheap nfl jerseys of students oakley outlet reporting having a casual sexual encounter in the month prior to the survey.. Circuit training creates functional strength and prepares players for heavier lifting. You can start with light work, using body weight exercises, free weights and medicine balls. The guest list included the filmmakers and co stars from HOOD OF HORROR, as well as Xenon Pictures executives and a packed house of family and friends from the world of music, film and sports. Snoop Dogg treated partygoers to an impromptu musical performance.Joining Snoop Dogg for the evening were his HOOD OF HORROR co stars Danny Trejo, Anson Mount, Brande Roderick, Lin Shaye, Noel Gugliemi, Pooch Hall, former WCW champion Diamond Dallas Page and Detroit Piston Tayshaun Prince. After scratching around in the Six nations, France finally bared their fangs in beating England last weekend. The All Blacks might already be thinking ahead to a quarter final rematch in Cardiff. While it can be nice to train alone and at your own pace once in cheap China Jerseys a while, I personally have found that my best workouts are with a partner wholesale jerseys because they can help me get forced reps, negatives, etc. Which really helps my growth.

back Back to NVB Online