back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 25

Lời Tiên Tri Nghịch Am-môn
1Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2“Hỡi con người, hãy hướng mặt về phía dân Am-môn và phán tiên tri nghịch cùng chúng. 3Hãy nói với dân Am-môn: ‘Hãy nghe lời của CHÚA Toàn Năng, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã nói “A ha!” về đền thánh của Ta khi nó bị ô uế, về đất đai Y-sơ-ra-ên khi nó bị hoang tàn, về nhà Giu-đa khi nó phải đi lưu đày. 4Cho nên, nầy, Ta sẽ trao ngươi cho dân đông phương làm tài sản; chúng sẽ đóng trại ở giữa ngươi, cư trú giữa ngươi; chúng sẽ ăn hoa quả và uống sữa của ngươi. 5Ta sẽ làm Ra-ba thành đồng cỏ cho lạc đà và Am-môn thành nơi nghỉ ngơi của súc vật; bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. 6Thật vậy, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi đã vỗ tay, dậm chân vui mừng và lòng hết sức khinh bỉ đất Y-sơ-ra-ên; 7cho nên, nầy, Ta sẽ giương tay phạt ngươi, Ta sẽ trao ngươi cho các nước như của cướp; Ta sẽ loại bỏ ngươi khỏi các dân; Ta sẽ diệt ngươi khỏi các nước. Ta sẽ hủy diệt ngươi và ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”
Lời Tiên Tri Nghịch Mô-áp
8“CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì Mô-áp và Sê-i-rơ nói rằng: ‘Kìa, nhà Giu-đa khác gì tất cả các nước khác; 9cho nên, nầy, Ta sẽ phá tan Mô-áp, các thành của chúng cho đến thành cuối cùng, tức là Bết-giê-si-mốt, Ba-anh-Mê-ôn và Ki-ri-a-tha-im, là vinh quang của xứ ấy. 10Ta sẽ trao Mô-áp cùng với dân Am-môn cho dân đông phương làm tài sản; như thế dân Am-môn sẽ bị quên lãng giữa vòng các nước. 11Ta sẽ trừng phạt Mô-áp và chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”
Lời Tiên Tri Nghịch Ê-đôm
12“CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘vì dân Ê-đôm đã hành động báo thù nhà Giu-đa và mắc tội khi báo thù chúng. 13Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ta sẽ giương tay phạt Ê-đôm, loại bỏ người và thú vật ở đó. Ta sẽ làm cho nó hoang tàn; từ Thê-man đến Đê-đan, người ta sẽ ngã gục vì gươm. 14Ta sẽ dùng tay dân Ta, là Y-sơ-ra-ên để báo thù Ê-đôm. Dân ấy sẽ đối xử với Ê-đôm theo như cơn thịnh nộ và tức giận của Ta, bấy giờ chúng sẽ nếm biết sự báo thù của Ta, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’ ”
Lời Tiên Tri Nghịch Phi-li-tin
15“CHÚA Toàn Năng phán như vầy: ‘Vì dân Phi-li-tin đã hành động báo thù; vì mối thù truyền kiếp và lòng khinh bỉ chúng báo thù để hủy diệt. 16Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nầy, Ta sẽ giương tay phạt Phi-li-tin. Ta sẽ loại bỏ dân Cơ-rết và hủy diệt những kẻ sống sót dọc bờ biển. 17Ta sẽ trừng phạt chúng nó trong cơn thịnh nộ để thi hành cuộc báo thù lớn lao; khi Ta báo thù, chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’ ”

The settlement is excepted to surpass $1 billion.The odds are slim that the case will Replica Oakleys be taken up by the Supreme Court, which receives up to 10,000 petitionseach term and typically grants fewer than 100.Asked if he had any concern that the Supreme Court filing could delay former players and their families from getting money under the settlement, Jared Beck, one of the lawyers representing the Gilchrist estate, told USA TODAY Sports, “absolutely not.””We live in a country that is governed by the rule of law,” Beck said in a phone interview. “We are pursuing the case on behalf of an extraordinary gentleman, Cookie Gilchrist. On one occasion, we had hired a young “actor.” He insisted on being called Mystique, because God might be able to fake oakleys fake heal a lame leg, but nobody can truly heal a lame soul. I placed him in a wheelchair, and gave him a backstory about being struck by a drunk driver. If that sounds confusing, well, it is. So “CBS This Morning” dug into what leap years are all about and started with one special leap day birthday girl.. However, a coaching oakleys outlet point to take note of here. Carolina FS Haruki Nakamaura has to play this ball vs. Let me start spending just a couple of minutes on digital in North America. On cheap nfl jerseys digital, it is a great opportunity to up our game. Carrie Underwood looked aghast as she watched her husband lose his balance and get his ride side slammed hard into the boards following a slight push from Coyotes forward Martin Hanzal in the second period. Fisher was unable to put much weight on his right leg, and gingerly retreated to the bench. It’s like my grandma used to tell me: “John, when you really think about it, it all comes down to shitting. Now put in that VHS tape marked ‘5 Hours of Me Shitting’ and I’ll show you what I mean.” Now, that video was a compilation of several different movements set to the “Moonlight Sonata,” but if I had tried to make my own such video the camera’s battery would have run out before I finished just one.. It’s certainly nice to cheap authentic jerseys win the close games but they have to be concerned about their 2 point differential. Every game with them is a coin flip. Following the show Jesse did provide Jessica with a ticket to the east coast and intended to continue the courtship. While Jessica didn’t come east, the two attempted to maintain the courtship despite being separated by the 2000+ miles that lay between the East and West coasts of the Untied States. I recommend doing a trial run of just cheap nfl jerseys one round of your workout at nearly maximum intensity that will allow you to find out what your max number of repetitions is wholesale Jerseys for one interval. Write down the number and try to beat it or come close to that number every round.

back Back to NVB Online