back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 18

1Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2“Câu tục ngữ này được truyền tụng về đất nước Y-sơ-ra-ên nghĩa là gì?
‘Đời cha ăn nho chua,
Đời con ê răng.’
3 CHÚA tuyên bố: Như Ta hằng sống, ngươi sẽ không còn trích câu tục ngữ này trong Y-sơ-ra-ên nữa. 4Vì mọi linh hồn đều thuộc về Ta. Này, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về Ta, vậy, linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết.
5Nếu có một người công chính,
Làm điều ngay thẳng, công chính:
6Không ăn đồ cúng trên núi;
Mắt không chiêm ngưỡng các tượng thần của nhà Y-sơ-ra-ên;
Không ngoại tình với vợ người lân cận,
Không gần gủi đàn bà trong kỳ kinh nguyệt;
7Không áp bức ai;
Trao trả của cầm cho người mắc nợ;
Không cướp bóc;
Ban bánh cho kẻ đói;
Ban áo che thân cho người trần trụi.
8Không cho vay lấy lời trước
Hoặc cho vay nặng lãi;
Không nhúng tay vào việc ác;
Xét xử công minh giữa người với người;
9Sống theo quy luật và sắc lệnh của Ta;
Trung tín cẩn thận thi hành chúng.
Đó là người công chính,
Nó sẽ sống,
CHÚA tuyên bố.
10Nếu người có một đứa con trai hung dữ, gây đổ máu và phạm một trong những điều ác này cùng một anh em; 11Nhưng chính người không phạm một điều nào cả,
Tức là ăn đồ cúng trên núi,
Ngoại tình với vợ người lân cận,
12Áp bức người nghèo khổ, cùng khốn;
Cướp bóc,
Không trao trả của cầm,
Chiêm ngưỡng các tượng thần,
Phạm những điều ghê tởm;
13Cho vay lấy lời trước hoặc cho vay nặng lãi;
đứa con đó sẽ sống không? Chắc chắn là không. Nó đã phạm tất cả những điều ghê tởm này, nó sẽ chết, máu nó sẽ đổ lại trên mình nó.
14Kìa, một người có đứa con, nó thấy tất cả những tội lỗi cha nó đã phạm. Thấy vậy, nó không phạm tội như thế;
15Tức là không ăn đồ cúng trên núi,
Không chiêm ngưỡng các tượng thần của nhà Y-sơ-ra-ên,
Không ngoại tình với vợ người lân cận,
16Không áp bức ai,
Không xiết nợ,
Không cướp bóc,
Ban bánh cho người đói,
Ban áo che thân cho người trần trụi.
17Không nhúng tay vào việc ác,
Không lấy tiền lời trước hoặc cho vay nặng lãi;
Nó làm điều ngay thẳng, sống theo sắc luật Ta;
Nó sẽ không chết vì tội lỗi của cha nó; chắc chắn nó sẽ sống. 18Nhưng cha nó vì phạm tội tống tiền, cướp bóc anh em mình, làm những điều không tốt giữa vòng dân chúng; này, người sẽ chết vì tội lỗi mình.
19Còn các ngươi lại nói: ‘Tại sao con không mang tội của cha?’ Nếu một đứa con làm điều ngay thẳng và công chính, gìn giữ và thi hành mọi quy luật của Ta, chắc chắn nó sẽ sống. 20Linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó sẽ chết. Con không mang tội của cha, cha cũng không mang tội của con. Sự công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính ấy; sự gian ác của người gian ác sẽ bị gán cho người gian ác ấy.
21Nhưng nếu kẻ ác ăn năn tất cả tội lỗi đã phạm và gìn giữ mọi quy luật của Ta cùng làm điều ngay thẳng, công chính, chắc chắn nó sẽ sống và không chết; 22Mọi tội lỗi nó đã phạm sẽ không bị ghi nhận cho nó; nhờ sự công chính nó đã làm, nó sẽ sống. 23CHÚA tuyên bố: Chẳng lẽ Ta lại vui vì sự chết của kẻ ác? Ta há không muốn nó ăn năn con đường ác của mình và sống sao?
24Nhưng nếu người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều ác, tức là cũng làm mọi điều ghê tởm mà kẻ gian ác đã làm, người sẽ sống chăng? Mọi điều công chính người đã làm sẽ không được ghi nhớ; người sẽ chết vì những điều bất trung và những tội lỗi người đã phạm.
25Các ngươi nói: ‘Đường lối của Chúa không công bình.’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe đây, đường lối của Ta không công bình hay đường lối các ngươi không công bình? 26Nhưng nếu người công chính từ bỏ sự công chính và làm điều ác, nó sẽ chết. Nó sẽ chết vì sự ác nó đã phạm. 27Nếu kẻ ác ăn năn những điều ác nó đã phạm và làm điều ngay thẳng, công chính, nó sẽ cứu được linh hồn mình. 28Nó đã thấy và ăn năn mọi điều vi phạm nó đã làm thì chắc chắn nó sẽ sống và không chết. 29Nhà Y-sơ-ra-ên lại nói: ‘Đường lối của Chúa không công bình.’ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đường lối của Ta không công bình hay đường lối các ngươi không công bình?
30Vậy, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ phán xét ngươi, mỗi người tùy đường lối mình; CHÚA tuyên bố. Hãy ăn năn, hãy từ bỏ tất cả những vi phạm của các ngươi; để chúng không còn là chướng ngại tội lỗi cho các ngươi. 31Hãy ném bỏ khỏi các ngươi mọi vi phạm mà các ngươi đã phạm; hãy làm cho các ngươi một tấm lòng mới và một tâm thần mới. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, tại sao ngươi phải chết? 32Vì Ta không vui về cái chết của một người phải chết. CHÚA tuyên bố: Hãy ăn năn để được sống.

how the rock nearly ended up fighting in the ufcEven if Akamai isn’t taken over, its current price may represent a nice entry point for investors that aren’t totally spooked by the crisis in Europe. All employees and agents of Investment U (and affiliated companies) cheap china jerseys must wait 24 hours after an initial trade recommendation is published on online or 72 hours after a direct mail publication is sent before acting on that recommendation.. It may seem as though there is a perception that only nerds and dorks play these fantastical sporting games, but Berry thinks that idea has faded as the game rises. From CEOs to kids to grandmothers to prison inmates, Berry tellsMorning Editionhost David Greene that everyone and anyone plays because it’s fun and because America likes to root for things.. Now, if cheap jerseys you kept, also we Replica Oakleys don’t want to move our lower body and our hips. So, if we just rotate or swing our shoulders back and forth with keeping our hands quiet, that’s the kind of stroke we want. 48.12.5m; p=0.23). Our diameter measurements of the major arteries and veins in the OIR group were relatively similar to those reported using ex vivo retinal flatmounts for arteries (45.1m) and veins (45.7m) in this model8. Green Ellis ran for a career high 136 yards cheap jerseys and two touchdowns as the Patriots beat the New York Jets 30 21. Tom Brady had another strong game, completing 24 of 33 passes for 321 yards and one touchdown as the Patriots scored wholesale nfl jerseys at least 30 points for the 13th straight regular season game.. They may even disappear for several seconds Replica Oakleys at a time you’ll know that the dots are still there, but your eyes will simply Wholesale NFL Jerseys stop seeing them. OK, now imagine the green dot is actually the road you’ve been staring at for an hour, and the disappearing yellow ones are other cars. The cost of the shirts will also vary depending on so many factors. For instance there are some shirts that are more popular than other. Evidence: As anyone whose seen those old Hitler speeches will tell you, Germans look pretty angry when they speak, and as this video proves, they even look angry when speaking French. We’re guessing Germany is a pretty stressful place to grow up, which might explain why they wear all black and listen to terrifying techno music. He said, man, that not what we want. We want you to come around. Our Fox Networks average nonlinear audience has risen by about a third year over year. It’s a testament to the fact that premium broadcast content is in more demand than ever, but it also illustrates the needs for the industry to move to modern ratings currencies.

back Back to NVB Online