back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 14

Hình Phạt Những Kẻ Thờ Thần Tượng
1Một vài trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đến cùng tôi và ngồi trước mặt tôi. 2Lời của CHÚA phán cùng tôi: 3“Hỡi con người, những người này đã để thần tượng trong lòng, đã đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ. Ta có nên để họ cầu khẩn Ta không? 4Vậy hãy nói và bảo chúng rằng: ‘CHÚA phán như vầy: Người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ rồi đến gặp một tiên tri thì chính Ta, CHÚA sẽ trả lời nó xứng với nhiều thần tượng của nó. 5Như vậy Ta sẽ nắm được lòng nhà Y-sơ-ra-ên, là tất cả những người đã vì các thần tượng mình lìa xa Ta.’
6Cho nên hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘CHÚA phán như vầy: Hãy ăn năn, hãy quay trở lại khỏi các thần tượng các ngươi, hãy ăn năn từ bỏ mọi điều ghê tởm trước mặt các ngươi.
7Vì người nào thuộc nhà Y-sơ-ra-ên và kiều dân cư ngụ trong Y-sơ-ra-ên mà lìa xa Ta, để thần tượng trong lòng và đặt tội lỗi gây vấp ngã ngay trước mặt họ rồi đến gặp một tiên tri để nhờ người cầu khẩn Ta thì chính Ta, CHÚA sẽ trả lời người. 8Ta sẽ hướng mặt Ta nghịch cùng người ấy, làm cho nó thành một dấu hiệu, một lời tục ngữ và loại bỏ nó khỏi giữa vòng dân Ta. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.
9Nếu một tiên tri bị dụ dỗ mà nói lời nào, thì Ta là CHÚA đã để cho tiên tri ấy bị dụ dỗ. Nhưng Ta sẽ giương tay lên chống lại kẻ đó và tiêu diệt nó khỏi giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên Ta. 10Chúng nó sẽ mang lấy hình phạt của chúng, hình phạt của người cầu xin và hình phạt của tiên tri sẽ bằng nhau. 11Như thế nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn đi lạc xa Ta nữa; cũng không còn làm ô uế mình bằng mọi vi phạm nữa và chúng sẽ làm dân Ta và Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng. CHÚA tuyên bố như vậy.’ ”
12Lời của CHÚA phán cùng tôi: 13“Hỡi con người, nếu một đất nước nào phạm tội cùng Ta, bất trung với Ta và Ta giương tay phạt nó. Ta phá vỡ kho thực phẩm, đem đói kém đến và trừ bỏ cả người lẫn vật khỏi đất ấy; 14Nếu có ba người này là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở trong đất ấy thì họ nhờ sự công chính của họ, chỉ có thể giải cứu mạng sống mình mà thôi. CHÚA tuyên bố như vậy.
15Nếu Ta sai thú dữ đi qua và tàn phá đất ấy; đất trở nên hoang tàn và không ai đi qua đó nữa vì có thú dữ; 16CHÚA tuyên bố, như Ta hằng sống, dù có ba người ấy ở giữa đó, họ sẽ chỉ cứu được chính mình chứ không giải cứu được con trai, con gái họ và đất sẽ trở nên hoang tàn.
17Hoặc Ta sai gươm giáo đến trên đất nước ấy và bảo: ‘Hãy để gươm giáo chém giết cả người lẫn thú ở đó.’ 18CHÚA tuyên bố, như Ta hằng sống, dù có ba người ấy ở giữa đó, họ sẽ chỉ cứu được chính mình chứ không giải cứu được con trai, con gái họ.
19Hoặc Ta sai dịch lệ đến trong đất ấy và đổ cơn thịnh nộ bằng máu của Ta xuống trên xứ ấy để trừ bỏ cả người lẫn vật khỏi đất. 20CHÚA tuyên bố, như Ta hằng sống, nếu có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở giữa đó thì họ nhờ sự công chính mình chỉ giải cứu được mạng sống mình mà thôi, chứ không cứu được con trai, con gái họ.
21Vì CHÚA phán như vầy: Thật vậy, tình trạng càng thảm khốc hơn nữa khi Ta sai bốn hình phạt dữ dội đến trên Giê-ru-sa-lem là gươm giáo, đói kém, thú dữ và dịch lệ để tiêu diệt cả người lẫn vật khỏi đó. 22Này sẽ có một số người sống sót, những con trai, con gái được đem ra khỏi đó. Chúng nó sẽ đến cùng ngươi và khi ngươi thấy các đường lối và công việc của chúng nó ngươi sẽ được an ủi vì tai họa mà Ta đã đem đến trên Giê-ru-sa-lem, mọi tai họa Ta đã đem đến cho thành ấy. 23Chúng nó sẽ an ủi ngươi khi ngươi thấy các đường lối và công việc của chúng nó và ngươi sẽ biết rằng không phải vô cớ mà Ta đã làm tất cả những điều ấy cho nó. CHÚA tuyên bố như vậy.”

Billed as a libertarian style group supporting the free choice of consumers, The Center for Consumer Freedom runs websites and ad campaigns opposing food related attacks on our liberty. So for instance, when other groups concerned about childhood obesity push to ban toys from Happy Meals or ask the Girl Scouts to sell healthier snacks, The Center for Consumer Freedom is the one who jumps in and says people should be able to eat what they want, dammit. With ESPN’s contract extending well into the future, and with its partnership with BAMTech, its moat will keep Amazon at bay on the MLB front. It is certainly feasible that Amazon could obtain some type of deal from MLB, but the effect this would have on ESPN is negligible, as ESPN is locked in and well positioned.. In 9 seasons in the big leagues, most of it spent with wholesale jerseys china John McGraw’s New York Giants, Taylor distinguished himself as the greatest deaf pitcher of all time. A teammate of the legendary Christy Mathewson, Taylor was instrumental cheap nfl jerseys in hurling wins for many of the pennant winning teams in the Giant early days. Detroit’s financial crisis hasn’t derailed the city’s plans to spend more than $400 million in Michigan taxpayer funds on a new hockey arena for the Red Wings. Advocates of the arena say it’s the kind of economic development Cheap Jerseys needed to attract both people and private investment dollars into downtown Detroit. As previously announced, late last year, we entered into a joint venture with M. David Paul/Worthe to acquire The Pinnacle, a 2 building, 626,000 square foot office property located in Burbank, California. There are umpteen services like debt reduction service, debt relief and debt elimination but ultimately the goal of these services is the same. Military debt consolidation will take care of any kind of loan such as credit cards, personal loans, auto loan etc. cheap oakleys Honorable Mention: Lyndon cheap nfl jerseys B. He is almost universally accepted as one of, if not the, greatest president in American history. Will Jimmy Garoppolo and/or Robert Griffin III settle in as starters?Garoppolo had a solid if unspectacular preseason debutas Tom Brady’s four game stand in for the New England Patriots. Working against the Chicago Bears on Thursday, whom Garoppolo has seen all week in joint practices,the third year pro needs to show he can have a quicker trigger while still going through his progressions. Again, this is Reggie Lamptey with Body Defining LLC, a health wellness and fitness cheap oakleys sunglasses company. This is how to use a Thighmaster or an alternate to a Thighmaster.. The NFL cameraman was staking out the plot early, taking advantage of a fine autumn morning in the capital’s outer reaches. The entrance to The Grove, the residence since Tuesday of the Minnesota Vikings, is all nfl jerseys cheap stately elegance, sweeping drive curving gently through bucolic pastures before rising towards the mansion on the hill.

back Back to NVB Online