back Back to NVB Online

Ê-xê-chi-ên 11

Sự Phán Xét Các Người Lãnh Đạo Giê-ru-sa-lem
1Thần cất tôi lên, đem tôi đến cổng phía đông đền CHÚA, là cổng hướng về phía đông. Kìa, tại lối vào cổng có hai mươi lăm người; giữa vòng họ tôi thấy Gia-a-xa-nia, con trai A-xua và Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia; họ là những người lãnh đạo trong dân. 2Ngài phán cùng tôi: “Hỡi con người, đây là những người lập kế hoạch tội lỗi và âm mưu gian ác trong thành này. 3Chúng nói: ‘Đâu có phải gần đến lúc xây nhà. Thành là cái nồi, chúng ta là thịt.’ 4Cho nên, hỡi con người, hãy phán tiên tri, hãy phán tiên tri nghịch cùng chúng nó.”
5Thần của CHÚA giáng xuống trên tôi, Ngài bảo tôi: CHÚA phán như vầy: “Đây là điều các ngươi nghĩ, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên. Ta biết những điều trong tâm trí ngươi. 6Ngươi đã giết nhiều người trong thành này, đường phố đầy xác chết.
7Cho nên, CHÚA phán như vầy: Những người chết mà ngươi đã chất đống trong thành sẽ là thịt và thành là nồi, nhưng các ngươi sẽ bị đem ra khỏi thành. 8Các ngươi sợ gươm giáo, nhưng Ta sẽ đem gươm giáo nghịch các ngươi. CHÚA tuyên bố như vậy. 9Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành, trao vào tay những kẻ ngoại quốc và trừng phạt các ngươi. 10Các ngươi sẽ bị giết bằng gươm, Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên và các ngươi sẽ biết Ta là CHÚA. 11Thành này không phải là cái nồi cho các ngươi; các ngươi không phải là thịt trong đó. Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Y-sơ-ra-ên. 12Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA. Các quy luật Ta các ngươi không làm theo, các sắc lệnh của Ta các ngươi không thi hành nhưng các ngươi thi hành những sắc lệnh của các nước chung quanh”.
13Đang khi tôi phán tiên tri, Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia chết. Tôi quì gối sấp mặt kêu lớn tiếng: “Ôi CHÚA, Ngài sẽ tuyệt diệt dân sống sót của Y-sơ-ra-ên sao?”
Tương Lai Của Dân Sống Sót
14Bấy giờ lời của CHÚA đến cùng tôi; 15“Hỡi con người, dân cư thành Giê-ru-sa-lem đã bảo với anh em ngươi, chính anh em ngươi, tức là bà con ngươi, cả nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Họ ở xa cách CHÚA, đất này đã được ban cho chúng ta sở hữu.’
16Cho nên hãy nói với chúng: ‘CHÚA phán như vầy: Dù Ta đem chúng nó đi xa tận các nước, dù Ta làm chúng nó lưu lạc nơi các quốc gia; nhưng Ta vẫn một phần nào là nơi thánh cho chúng tại những nước mà chúng đi đến.’
17Cho nên CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ thâu các ngươi lại từ các dân, Ta sẽ tập họp các ngươi từ các nước mà các ngươi bị lưu lạc đến, Ta sẽ ban đất Y-sơ-ra-ên cho các ngươi.’
18Chúng nó sẽ trở về đất ấy và trừ khử hết các vật đáng ghét, mọi vật ghê tởm khỏi đó. 19Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng; Ta sẽ ban cho chúng nó một tinh thần mới; Ta sẽ lấy tấm lòng bằng đá ra khỏi thân thể chúng nó và ban cho chúng nó tấm lòng bằng thịt. 20Để chúng làm theo các quy luật của Ta, giữ các sắc lệnh của Ta và thi hành. Bấy giờ chúng sẽ là dân Ta và chính Ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng nó. 21Còn những kẻ lòng dạ đi theo những đồ đáng ghét, ghê tởm; Ta sẽ báo trả điều chúng làm lên đầu chúng nó. CHÚA tuyên bố như vậy.”
22Bấy giờ các chê-ru-bim cất cánh lên cùng các bánh xe bên cạnh chúng; vinh quang của Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên ở phía trên chúng. 23Vinh quang của CHÚA cất lên từ giữa thành và dừng lại ở trên núi phía đông thành phố. 24Thần cất tôi lên, và trong khải tượng, thần của Đức Chúa Trời, đem tôi đến với những người bị lưu đày ở Canh-đê.
Bấy giờ khải tượng tôi thấy cất lên và biến mất. 25Tôi nói cho những người bị lưu đày mọi việc CHÚA đã cho tôi thấy.

how to price football cardsOf course, Kelly’s up and down style requires quick, in shape linemen who can handle the pressure of taking all those snaps. If some of the starters are slowed early on because they’re still recovering, they could lose their jobs.. Seven years later, a Chinese team established the North Col route, and over the following decades it proved to be a safer line than the Southeast Ridge. According to the Himalayan Database, which tracks mountain deaths, from 1970 2014, the north side of Everest was 2.7 times safer for high altitude porters than the south side in other words, for every one Sherpa that died on the north side, almost three died on the south side. The sap contained a Cheap nfl jerseys chemical called lactucarium, which in large Cheap Oakleys Sunglasses doses has an effect on the body similar to cocaine. At the harvest festival each year, naked, geeked out Egyptians would play various games, the most important of which was climbing a giant pole, with special prizes for anyone who reached the top. This particular one is, has got a split receiver so you just open out like a hinge and you can see the gear box sitting right inside it. So you have the air nozzle right here, this is where the BB’s feed through, it’s called the hop up chamber and the, the air nozzle slides the back. Each and every year the NFL draft is becoming more and more popular and is becoming a holiday of sorts for NFL and football fans. Aside from food, friends, and beverages, there’s no better way to increase the fun had during the NFL draft than cheap jordans by placing small bets with your friends. Although, they come with an instructable prize pack that you can win in contests. Thanks for the comment!I just have one little tip that might save someone some frustration, tie your knot before you cut the thread 🙂 That way you know you have enough left to hold on to to make the knot.. By far, most of the trash is food waste and paper. There was a pulping machine that ground it all up into a nice chunky slurry.”. I follow my gut a lot. Who majored in economics at Stanford, amassed a fortune with his business ventures outside of football, including selling his six car dealerships to AutoNation for $82.5 million in 1997. In addition to my picks, I’ve also included my good friend Brian’s prediction for each selection. The website mainly covers the Philadelphia Cheap Jerseys from china Eagles, but in anticipation of the draft he has been making one first round selection Cheap Jerseys from china each day for the past month. Hi, I’m Gary Reasons former NFL linebacker and this topic is about how to kickoff in a football game. Well, what you need to do if you’re the kicker for your football game is have a good strong leg and you need to practice this over and over and over again.

back Back to NVB Online