back Back to NVB Online

Ê-phê-sô 3

Chức Vụ Của Phao-lô Giữa Các Dân Tộc Ngoại Quốc
1Vì lý do ấy, tôi, Phao-lô, là tù nhân của Chúa Cứu Thế Giê-su vì anh chị em, những người ngoại quốc. 2Chắc hẳn anh chị em đã nghe về việc quản trị ân sủng mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để giúp ích anh chị em. 3Tôi nhờ Chúa khải thị được biết huyền nhiệm, như tôi vừa viết vắn tắt cho anh chị em. 4Đọc những lời này, anh chị em có thể nhận thấy tôi đã am hiểu huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế. 5Huyền nhiệm này, Đức Chúa Trời đã không cho loài người trong các thế hệ trước biết, nhưng hiện nay, Ngài dùng Đức Thánh Linh khải thị cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài. 6Đó là nhờ Phúc Âm và trong Chúa Cứu Thế Giê-su, các dân tộc ngoại quốc được cùng thừa kế cơ nghiệp của Chúa với người Do Thái, trở thành chi thể của cùng một thân, và cùng chung hưởng lời Chúa hứa.
7Do món quà ân sủng Đức Chúa Trời ban cho tôi, và nhờ quyền năng Ngài tác động, tôi đã trở thành người phục vụ Phúc Âm. 8Tôi vốn hèn mọn nhất trong tất cả các thánh, nhưng Đức Chúa Trời lại ban cho tôi đặc ân này là truyền giảng cho các dân tộc ngoại quốc Phúc Âm về sự phong phú vô biên của Chúa Cứu Thế, 9và soi sáng cho mọi người biết chương trình huyền nhiệm là gì. Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo vạn vật, đã giữ kín chương trình huyền nhiệm này từ muôn thuở, 10để hiện nay, nhờ Hội Thánh, các giới lãnh đạo và thẩm quyền trên các tầng trời được biết sự khôn ngoan mọi đường của Đức Chúa Trời. 11Điều này đúng theo mục đích đời đời Đức Chúa Trời đã thực thi trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 12Trong Chúa Cứu Thế và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta được tự do và tin tưởng đến cùng Đức Chúa Trời. 13Vậy thì, xin anh chị em đừng nản lòng vì các hoạn nạn tôi phải chịu cho anh chị em. Đó chính là vinh quang của anh chị em.
Tình Yêu Của Chúa Cứu Thế
14Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, 15nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất được đặt tên. 16Tôi cầu xin Chúa Cha, theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh, tăng cường con người bề trong của anh chị em. 17Tôi cầu xin, bởi đức tin, Chúa Cứu Thế ngự trong lòng anh chị em để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, 18anh chị em có đủ sức cùng tất cả thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. 19Và để biết được tình yêu của Chúa Cứu Thế, là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.
20Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 21Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Chúa Cứu Thế Giê-su suốt mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. A-men.

gisele bundchen’s smug comments about her kidsThe first one should have been damning enough the way Rice dragged Janay Palmer from the elevator in an almost casual way, at one point pushing her legs together using his foot. You know, there’s no alarm in his actions, no indication of, oh, my God, what have I done?. This is really something we can work on. I can help myself look and feel better and improve my kids’ health by making some simple changes in my way of eating.. Byrd and Melanie Billings Byrd and Melanie Billings, a Florida couple who raised 16 children, 12 of them adopted with special needs, were murdered in their bedroom on July cheap nfl jerseys 9, 2009. Police say seven men raided the house in a military style attack, dressed in ninja Wholesale NFL Jerseys garb. Professional football became a national phenomenon after its launch, the sport in the industrial cities of the United States and towns in the Midwest. Football, after the NFL Championship Game in 1958, has grown in popularity, even the game, which was known as the “Greatest Game Ever Played. “You just have to look at the special circumstances this is not a reflection on Replica Oakleys anything other than the circumstances we are in. Our ratings for the first three or four weeks on TV for Channel 4 and Sky Wholesale China Jerseys are up in the region of 25% year on year.. Mr Armstrong, 42, had been a college football star at Texas A University, and was named an All American in his senior season as a linebacker for the A Aggies. He was drafted by the San Francisco 49ers in the sixth round of the 1995 NFL Draft but fractured an ankle in training and was released later that cheap jordans year, signing with the Dolphins, for whom he played cheap nfl jerseys four games.. Now you have the sunk costs of your life savings and an emotional attachment from your dream restaurant venture. So what do you do you escalate the commitment and invest even more money. The one place in his life that still is.A nondescript, roughly triangular patch of grass unfolds. Each side measures about 250 feet. Anyone who’s ever attended a motivational meeting or team building exercise at work already knows they are pretty much bullshit. Instead of getting actual work done, you sit in a lifeless room listening to over earnest speeches by whatever manager drew the short straw and playing ridiculous games, all in the name of positive thinking.. Using that breath to lift you up. Inhale down and exhale really see those abs flattening down. It’s as if just cheap football jerseys watching the shows and enjoying them isn’t enough. You have to proselytize and spring out of the corners of the Internet like the Whedon Inquisition, demanding tithings and tributes to the man’s genius.

back Back to NVB Online