back Back to NVB Online

1Ti-mô-thê 4

Lời Tiên Tri Về Sự Bội Đạo
1Đức Thánh Linh phán rõ ràng: Vào thời đại cuối cùng, sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ. 2Họ đi theo những người giả nhân, giả nghĩa, nói dối, có lương tâm chai lì, 3những người này cấm cưới gả, bắt phải kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho người tin và hiểu biết chân lý có thể tạ ơn mà nhận lãnh. 4Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt đẹp, không có gì đáng bỏ cả, nhưng chúng ta phải biết nhận lãnh với lòng biết ơn, 5vì lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện thánh hóa các thứ ấy.
Đầy Tớ Trung Tín Của Chúa
6Con hãy truyền dạy những điều này cho anh chị em, làm như vậy con mới là một đầy tớ trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-su, và chứng tỏ con là người được nuôi dưỡng bằng lời Kinh Thánh, của đức tin và đạo lý chân chính con đã noi theo. 7Hãy tránh những chuyện huyền hoặc, làm ngược với đức tin, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. 8Thật vậy, sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi chút đỉnh còn luyện tập lòng tin kính lại ích lợi mọi bề, vì có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau.
9Đây là lời đáng tin cậy và đáng được mọi người chấp nhận. 10Chính vì điều này mà chúng ta lao khổ và chiến đấu, vì chúng ta hy vọng vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng Cứu Rỗi của toàn thể nhân loại, nhất là các tín hữu.
11Con hãy khuyên bảo và dạy dỗ những điều đó. 12Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch. 13Trong khi chờ ta đến, con hãy chuyên tâm đọc Kinh Thánh trong các buổi học, khuyến khích và dạy dỗ các tín hữu. 14Đừng quên, cũng đừng coi thường ân tứ con đang có, là ân tứ Chúa ban cho con qua lời tiên tri, khi các trưởng lão đặt tay trên con.
15Hãy chú tâm, cẩn thận thực hành những điều ta dạy, để mọi người đều thấy con tiến bộ. 16Hãy thận trọng trong lối sống và lời giảng dạy của con. Hãy bền chí luyện tập theo lời ta khuyên, vì làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu.

I gave him the address to my house, he came over. I wasn’t expecting for him to come at the time he did, and I had just gotten out of the pool with my girlfriend,” London recalled.. Now another thing to consider when you are setting up your tent is where it is. Making sure that there is nothing overhead that can fall on you at night. Although many NFL teams including the Raiders train a short distance from their home stadium, the 49ers’ practice facility is 40 miles south of Candlestick Park, meaning Urbaniak and his crew must pack a semi trailer two days before every game and unpack it again when the game is over.”I’ve got check sheets and we’ve got it down to an exact science,” says Urbaniak, whose department’s annual budget of nearly $1 million is similar to those wholesale jerseys of other equipment managers. “I can open a trunk and just look at it and see ‘OK, I’m missing four pairs of socks and a pair of shoes.’ And I can tell you what sizes they are because I’ve got everything laid out. The motion’s very similar. You take a ball in one hand, you rock back to Fake Oakleys the back foot, and as you throw forward, your weight gets to your replica oakleys front foot, very similar to what we’re doing here with the golf swing. Those with sensitivity to aspirin may experience nausea, vomiting, heartburn or even ulcers. Additionally, aspirin can increase bleeding and more specifically bleeding ulcers although these symptoms are normally noted with long durations of aspirin use or a past history of nfl jerseys cheap ulcers. He’s held senior management roles, as well as leadership of the gas transportation, gas distribution and green energy businesses and helped establish Enbridge’s major cheap oakleys sunglasses projects division. Monaco has been responsible for designing and constructing major energy infrastructure projects, a category of which Replica ray bans the Northern Gateway unquestionable falls under.. If you continue to buy NFL jerseys in stores around your area, you are sure to pay more than you should. But if you are prepared to spend some time online, you will certainly hit sites where you can get NFL jerseys at really cheap prices. Meanwhile, our traditional domestic syndication business is performing very well with some particularly strong years ahead. We’re licensing NCIS: Los Angeles here in ’13, and you can expect to hear an announcement on The Good Wife very soon for this year, too. So the second exercise in the push up branch is the T Bar push up. You’re going to go down and you’re going to reach to the sky. I’m wholesale Jerseys also pretty good. I’ve never scored below the top 20 percent, and I’ve emerged the winner (with the most accurate first round selections) in three of those 20 odd years.

back Back to NVB Online