back Back to NVB Online

1Ti-mô-thê 1

Lời Chào Thăm
1Tôi là Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-su, theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi chúng ta, và theo mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-su là hy vọng của chúng ta.
2Mến gởi Ti-mô-thê, con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta ban cho con kinh nghiệm được ân sủng, lòng thương xót và sự bình an của Ngài.
Đề Phòng Tà Thuyết
3Khi qua Ma-xê-đoan, ta khuyên con phải ở lại thành Ê-phê-sô, để răn bảo một số người kia đừng dạy giáo lý sai lạc. 4Đừng quan tâm đến những chuyện huyền hoặc và gia phả bất tận, vì những thứ đó chỉ gây tranh luận, chẳng ích gì cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mà chúng ta biết được nhờ đức tin. 5Con nên răn bảo những người ấy, để khơi dậy trong họ tình yêu thương phát xuất từ tấm lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin chân thành. 6Có vài người đi lệch khỏi đường lối ấy nên sa vào những lời bàn vô nghĩa. 7Họ muốn làm thầy dạy Kinh Luật nhưng chẳng hiểu cả những lời mình nói lẫn những điều mình quả quyết.
8Chúng ta biết Kinh Luật là tốt, nếu sử dụng cho đúng. 9Chúng ta thừa hiểu Kinh Luật được đặt ra không phải cho người công chính, nhưng cho người phạm pháp, chống nghịch, vô đạo, tội lỗi, uế tục, phạm thượng, cho kẻ giết cha, giết mẹ, giết người, 10cho kẻ gian dâm, cho người có tình dục đồng giới, cho kẻ buôn người, nói dối, khai man, hoặc làm bất cứ việc gì trái với đạo lý chân chính, 11Đó là đạo lý phù hợp với Phúc Âm vinh quang của Đức Chúa Trời phước hạnh, tức là Phúc Âm đã được ủy nhiệm cho ta.
Chúa Nhân Từ Thương Xót
12Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng đã ban năng lực cho ta, vì Ngài đã tín nhiệm ta, và giao cho ta công tác phục vụ Ngài. 13Trước đây ta là người phạm thượng, bắt bớ đạo và xấc xược với Ngài, nhưng Ngài đã thương xót ta, vì lúc bấy giờ ta chưa có lòng tin nên chưa ý thức được những việc mình làm. 14Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi dào cho ta, Ngài ban cho ta đức tin và tình yêu thương mà ta đã nhận được trong sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-su.
15Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn: Chúa Cứu Thế Giê-su đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. 16Nhưng ta đã được thương xót chính vì lý do đó. Chính vì ta là kẻ nặng tội nhất, nên Chúa Cứu Thế Giê-su đã bày tỏ lòng nhẫn nhục hoàn toàn đối với ta, để làm gương cho những người sau này tin nhận Ngài mà được sự sống vĩnh phúc. 17Nguyện Vua muôn đời, là Đức Chúa Trời duy nhất, bất diệt và vô hình được tôn kính và vinh quang đời đời. A-men.
18Ti-mô-thê, hỡi con, ta căn cứ vào các lời tiên tri về con trước đây mà truyền lời răn bảo này cho con. Con hãy nhớ lại những lời tiên tri ấy mà chiến đấu anh dũng, 19giữ vững đức tin và lương tâm tốt. Một số người đã chối bỏ lương tâm nên mất đức tin luôn. 20Trong những người ấy có Hy-mê-nê và A-lịch-sơn, ta đã giao họ cho Sa-tan, để họ học biết đừng phạm thượng nữa.

After a two game lull where the Eagles didn’t get a single sack, they got five in the last two games. That production has coincided with the re emergence of DT Fletch Cox, who had 2.5 oakley outlet of those sacks in the last Replica Oakleys two games. Right? Because, whenever someone meets me, and they find I’m a former NFL player, and my gender expression, for lack of a better term, is Wholesale China Jerseys “masculine”, people are fine to accept me. I can go anywhere, any time, any day, and people will say “well Wade is gay, but he’s not a faggot.”. In the last set of TV rights negotiations, Fake Oakleys networks lined up for the opportunity to throw money their way. When they go into effect next year, the league will be pulling in nearly $7 billion annually for those rights. The biggest change in sexual habits wasn’t in the quantity of sex college students were having; it was who they were choosing as sexual partners. The study found that Cheap Oakleys contemporary students were more likely to have had sex with a casual dates or pickups then the earlier demographic (44.4 percent in 2002 2010 vs. Some people see that as the logical outcome of the experiment that begins tonight, when the play the first of four annual games in London, against the San Francisco 49ers. Full houses will persuade Shahid Khan, also the owner of Fulham, to increase the number of Jaguars visits after 2016 and eventually base both his teams in the same city, thereby establishing the first NFL franchise in the UK.. BLOCK: Does Chris Borland, though, have options that other NFL players might not have? He has said he plans to go back to school, maybe pursue a career in sports management. Is it easier for him to walk away from the game than for some other players who might need the money might not have many options outside the league?. hockey jerseys For that matter, how will the social media resolve a toss up between different individuals with the same names but from different professions? If it’s Sachin Tendulkar in cricket, then there is only one “God”. What wholesale nfl jerseys if there is an equally accomplished Sachin Tendulkar in business or academic circles? Take my own name for instance. Double moves can leave a defender overcommitted to the first cut behind. Play action passes can lure defenders worried about a running play into shifting their weight forward, leaving receivers valuable time to race past them.. Thus far the discussion has focused on how climate change should be addressed from a collective perspective, but what, if any, responsibilities do individuals have with respect to climate change? At one extreme, some argue that the responsibilities of individuals are primarily political, and that they have little or no obligation to change their consumption or lifestyle choices (Sinnott Armstrong 2005); at the other, some maintain that individuals ought take responsibility for their personal choices and develop a set of “green virtues” that are not contingent on how others respond (Jamieson 2007). Part of the problem that this debate wrestles with is that one person’s emissions seem very small in comparison with the global total, and as such unlikely to harm anyone considered in isolation.

back Back to NVB Online