back Back to NVB Online

1Sử Ký 3

Dòng Dõi Vua Đa-vít
1Đây là các con trai của Đa-vít sinh tại Hếp-rôn:
Am-nôn, con trưởng nam, mẹ là A-hi-nô-am, người Gít-rê-ên.
Con thứ hai là Đa-ni-ên, mẹ là A-bi-ga-in, người Cạt-mên;
2con thứ ba là Áp-sa-lôm, mẹ là Ma-a-ca, con gái Tan-mai, vua vùng Ghê-su-rơ;
con thứ tư là A-đô-ni-gia, mẹ là Ha-ghít;
3con thứ năm là Sê-pha-tia, mẹ là A-bi-tanh;
con thứ sáu là Dít-rê-am, mẹ là Éc-la, vợ Đa-vít.
4Sáu người con này sinh tại Hếp-rôn;
Đa-vít trị vì tại đó bảy năm sáu tháng; người trị vì tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm. 5Đây là những người con sinh tại Giê-ru-sa-lem:
Si-mê-a, Sô-báp, Na-than và Sa-lô-môn; bốn người có mẹ là Bát-sua, con gái của A-mi-ên. 6Cũng có Gi-ba, Ê-li-sa-ma, Ê-li-phê-lết, 7Nô-ga, Nê-phết, Gia-phia, 8Ê-li-sa-ma, Ê-li-gia-đa và Ê-li-phê-lết, 9tất cả chín người đều là các con trai của Đa-vít không kể những người con của các cung phi và Ta-ma là chị em của chúng.
10Con trai của Sa-lô-môn là Rô-bô-am,
con Rô-bô-am là A-bi-gia,
con trai A-bi-gia là A-sa,
con trai A-sa là Giô-sa-phát,
11con trai Giô-sa-phát là Giô-ram,
con trai Giô-ram là A-cha-xia,
con trai A-cha-xia là Giô-ách,
12con trai Giô-ách là A-ma-xia,
con trai A-ma-xia là A-xa-ria,
con trai A-xa-ria là Giô-tham,
13con trai Giô-tham là A-cha,
con trai A-cha là Ê-xê-chia,
con trai Ê-xê-chia là Ma-na-se,
14con trai Ma-na-se là A-môn,
con trai A-môn là Giô-si-a.
15Các con trai của Giô-si-a là:
Giô-ha-nan, con trưởng nam,
con thứ nhì là Giê-hô-gia-kim,
con thứ ba là Sê-đê-kia,
con thứ tư là Sa-lum.
16Các con trai của Giê-hô-gia-kim là:
Giê-chô-nia
và Sê-đê-kia.
17Các con trai của Giê-chô-nia, người bị lưu đày là:
Sa-la-thi-ên, 18Manh-ki-ram, Phê-đa-gia, Sê-na-xa, Giê-ca-mia, Hô-sa-ma và Nê-đa-mia.
19Các con trai của Phê-đa-gia là:
Xô-rô-ba-bên và Si-mê-i.
Các con trai của Xô-rô-ba-bên là:
Mê-su-lam và Ha-na-nia;
và Sê-lô-mi là chị em của chúng.
20Năm người con khác là:
Ha-su-ba, Ô-hên, Bê-rê-kia, Ha-sa-đia và Du-sáp Hê-sết.
21Các con trai của Ha-na-nia là:
Phê-la-tia và I-sa; cũng có các con trai của Rê-pha-gia, của Ạc-nan, của Ô-ba-đia và của Sê-ca-nia.
22Con trai của Sê-ca-nia là:
Sê-ma-gia;
các con trai của Sê-ma-gia là:
Hát-túc, Di-ganh, Ba-ria, Nê-a-ria và Sa-phát, gồm sáu người.
23Các con trai của Nê-a-ria là:
Ê-li-ô-ê-nai, Ê-xê-chia, và A-ri-kham, gồm ba người.
24Các con trai của Ê-li-ô-ê-nai là:
Hô-đa-via, Ê-li-a-síp, Phê-la-gia, A-cúp, Giô-ha-nan, Đê-la-gia và A-na-ni, gồm bảy người.

back Back to NVB Online