back Back to NVB Online

1Cô-rinh-tô 14

Ân Tứ Nói Tiếng Lạ Và Tiên Tri
1Hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy khao khát tìm kiếm các linh ân, đặc biệt là ân tứ nói tiên tri. 2Vì người nói tiếng lạ không phải nói với người nhưng nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu người ấy nói gì và người do Đức Thánh Linh nói những sự huyền nhiệm. 3Còn tiên tri thì rao truyền cho loài người để xây dựng, khích lệ và an ủi. 4Người nói tiếng lạ chỉ xây dựng chính mình, nhưng tiên tri xây dựng Hội Thánh. 5Tôi mong tất cả anh chị em nói tiếng lạ nhưng mong anh chị em nói tiên tri hơn. Người nói tiên tri quan trọng hơn người nói tiếng lạ mà không được thông dịch để Hội Thánh được xây dựng.
6Thưa anh chị em, nếu bây giờ tôi đến với anh chị em mà không nói lời mạc khải từ Chúa, lời tri thức hay lời tiên tri hoặc lời dạy dỗ nhưng nói tiếng lạ thì ích gì cho anh chị em? 7Cũng vậy, những nhạc cụ không sinh động như sáo, đàn hạc khi phát ra âm thanh, nếu âm điệu không phân biệt thì làm sao biết được sáo hay đàn hạc chơi điệu gì? 8Và nếu người ta không phân biệt được tiếng kèn thổi thì làm sao chuẩn bị ra trận? 9Anh chị em cũng vậy, khi nói tiếng lạ, anh chị em nói tiếng không rõ nghĩa làm sao ai hiểu được anh chị em nói gì? Như thế anh chị em đang nói vu vơ. 10Trên thế giới có nhiều ngôn ngữ nhưng ngôn ngữ nào cũng có ý nghĩa. 11Vậy nếu tôi không hiểu ngôn ngữ của người nói thì tôi sẽ là người ngoại quốc đối với người ấy và người ấy cũng là người ngoại quốc đối với tôi. 12Anh chị em cũng vậy, vì anh chị em khao khát tìm kiếm các linh ân, thì hãy hết sức tìm kiếm để xây dựng Hội Thánh.
13Vì vậy người nói tiếng lạ nên cầu nguyện để có thể thông dịch tiếng ấy. 14Nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm linh tôi cầu nguyện nhưng tâm trí lại bất động. 15Thế thì tôi phải làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện bằng tâm linh nhưng cũng bằng tâm trí nữa. Tôi sẽ ca ngợi bằng tâm linh nhưng cũng ca ngợi bằng tâm trí nữa. 16Nếu anh chị em chỉ cảm tạ Chúa bằng tâm linh mà thôi, thì thế nào một người bình thường đáp “A-men” cùng với lời cảm tạ của anh chị em được, vì người ấy không hiểu anh chị em nói gì. 17Vì dù lời cảm tạ của anh chị em thật tốt lành, nhưng không xây dựng được người khác.
18Cảm tạ Đức Chúa Trời, tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. 19Nhưng trong Hội Thánh, tôi thà chỉ nói năm lời bằng tâm trí để dạy dỗ người khác hơn là nói một vạn lời bằng tiếng lạ.
20Thưa anh chị em, đừng suy nghĩ như trẻ con, nhưng về sự ác hãy như trẻ con, hãy trưởng thành trong sự suy nghĩ. 21Trong Kinh Luật có chép:
“Chúa phán: Ta sẽ nhờ những người nói tiếng khác
Và dùng môi miệng người ngoại quốc
Để phán với dân này,
Nhưng dầu vậy họ vẫn không nghe Ta.”
22Như thế các tiếng lạ là một dấu không phải cho những người tin nhưng cho những người không tin; còn nói tiên tri không phải cho những người không tin nhưng cho tín hữu. 23Vậy, khi cả Hội Thánh họp lại và tất cả mọi người đều nói tiếng lạ, chợt có người bình thường hoặc người chưa tin bước vào, có phải họ sẽ nghĩ rằng anh chị em điên cuồng chăng? 24Nhưng nếu mỗi người đều nói tiên tri, chợt có ai không tin hoặc người bình thường bước vào, người ấy sẽ bị mọi người thuyết phục và xét đoán. 25Những bí ẩn trong lòng người ấy sẽ bị tỏ bày và người ấy sẽ quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời mà công bố rằng: Thật có Đức Chúa Trời giữa anh chị em.
Thờ Phượng Trong Trật Tự
26Thưa anh chị em, thế thì vấn đề là gì? Khi anh chị em họp lại với nhau, người thì có thánh ca, người có lời dạy dỗ, người có lời mạc khải, người nói tiếng lạ, người thông dịch tiếng lạ. Hãy làm mọi sự để xây dựng. 27Nếu có ai nói tiếng lạ thì chỉ nên hai hay ba người là nhiều nhất, phải theo thứ tự và một người phải thông dịch. 28Nếu không có ai thông dịch, người ấy nên im lặng trong Hội Thánh; chỉ nói với riêng mình và với Đức Chúa Trời.
29Chỉ nên hai hay ba tiên tri rao giảng và những người khác suy xét. 30Nhưng nếu có người ngồi đó được Chúa mạc khải thì người đang nói trước đó hãy im lặng. 31Vì theo thứ tự, mỗi anh chị em đều có thể nói tiên tri để tất cả cùng được học hỏi và được khích lệ. 32Tâm thần của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát. 33Vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời hỗn loạn mà là Đức Chúa Trời bình an như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ.
34Trong các buổi hội họp phụ nữ nên yên lặng vì họ không được phép nói nhưng hãy thuận phục như Kinh Luật dạy. 35Nếu họ muốn học hỏi điều gì, hãy hỏi chồng mình ở nhà, vì phụ nữ nói lên trong Hội Thánh là điều đáng hổ thẹn.
36Có phải lời Đức Chúa Trời phát xuất từ anh chị em không? Hay là lời Chúa chỉ đến với anh chị em thôi sao? 37Nếu có ai nghĩ rằng mình là tiên tri hay người được linh ân thì hãy biết rằng những điều tôi viết cho anh chị em là mạng lệnh của Chúa. 38Nhưng nếu ai không công nhận điều này thì người ấy cũng không được công nhận. 39Thế thì, thưa anh chị em, hãy khao khát tìm kiếm ân tứ làm tiên tri và đừng ngăn cấm việc nói tiếng lạ. 40Nhưng hãy làm mọi sự một cách thích đáng và trong trật tự.

Domestically, we also see order activity increase for projects in our spectacular niche of the commercial business unit. Our High School Park and Recreation unit started the year with record orders in sports applications, traditionally a high quarter for this segment as cheap nfl jerseys schools prepare for fall and cheap nfl jerseys winter sports seasons. This bike path slices through the town of Greece giving the cyclist a sample of its diversity from busy Ridge Road, to suburban backyards, to deep woods, and fields. On the way you may see rabbits, great blue herons, turtles, and ducks, not to mention the usual birds, squirrels, and chipmunks. Incredibly, each and every year since 1990 when EA Sports acquired the exclusive rights to use NFL teams and players in their wholesale jerseys video games (a span of over 20 years now), the franchise has been able to release a new version of its game annually which is among that year’s best selling video games. It is a rather safe bet to assume that a large percentage of the purchasers of the Madden NFL games that are released each year are people who had purchased the version released during the previous year, for the same video game system (unless it was one of those years when you made the big upgrade from PS2 to PS3 or XBOX 360, a difficult choice I made in the early 2000s).. Hi my name is Tanya Batts and I’m a personal trainer. I want to talk to you today about how to gain weight in your thighs. Reporter: And back in college, gendreau said his teammates treated him like any other player. He hopes when he gets to the nfl, he’ll have the same acceptance in the locker room. However, it is also worth noting that at this point Michelangelo had to the Vulgate Bible’s mistranslation, that Moses did not have horns and perhaps most importantly that Pope Julius II was a douchebag. As such, good ol’ Mike became one of the first artists we know about to deliberately reinforce this error, not to preserve the artistic style, but simply because he knew his sculpture would decorate the tomb of a Pope who really was that big an asshole.. The strength is that it basically puts up a wall to the running game. The weakness is that it leaves you vulnerable to the short passing game aka fake oakleys west coast offense.. TVNZ’s new “male skewed entertainment channel” Duke finally launched Fake Oakleys on Sunday night with British talk show host James Corden and Elton John singing a tender karaoke version of Your Song in Corden’s car.Not exactly the relentless onslaught of testosterone many had been led to expect from the channel’s branding and social media, which made it seem like Freeview channel 13 (Sky channel 23) was being converted into a poorly ventilated man cave with a big old BLOKES ONLY sign nailed to the door.TVNZ’s Two and a Wholesale Jerseys Half Men. Photo / SuppliedIn fact, while Duke still boasts a proudly “male skewed” lineup of two star action movies, extreme sports and Two and a Half Men, there are encouraging early signs that it might not be nearly as bad as it first seemed.The show that kicked it all off on Sunday night, The Late Late Show with James Corden, cheap oakleys looks to be the channel’s trump card, anchoring its weeknight lineup at 7 o’clock an early early time slot for a Late Late Show, but one which could turn out to be a stroke of programming genius.Monday night’s episode (which aired last week in the US) started with Corden and his crew going door to door trying to find a house in which to film the talk show.

back Back to NVB Online